FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Jaume C. Pons Alorda va gua­nyar ahir el 29è premi de novel·la Pin i Soler per l’obra ''Ciu­tat de mal''
Noticia anterior
Noticia següent
Jaume C. Pons Alorda va gua­nyar ahir el 29è premi de novel·la Pin i Soler per l’obra ''Ciu­tat de mal''
ACEC  7/5/2019L ’escrip­tor mallorquí resi­dent a Vila­franca del Penedès Jaume C. Pons Alorda va gua­nyar ahir el 29è premi de novel·la Pin i Soler per l’obra Ciu­tat de mal, que va impo­sar-se als 90 ori­gi­nals pre­sen­tats. El jurat va des­ta­car l’estil i el llen­guatge “molt expres­siu” de l’obra, que crea un uni­vers “apas­si­o­nat i excèntric” que cap­tiva. L’obra serà publi­cada al setem­bre per Angle Edi­to­rial. El 22è premi Tinet, d’altra banda, va ser per a Geo­gra­fies de l’absència, de Xavier Mas Cra­vi­otto, un relat que, segons el jurat, enca­valca “fra­ses cur­tes amb un ritme asso­ci­a­tiu d’idees que crea un relat viu, apas­si­o­nat”. Eloi Creus, final­ment, va ser dis­tin­git amb el guardó a la millor tra­ducció per Les comèdies ala­des d’Aristòfanes: Els núvols, La pau i Els ocells, obra que publi­carà Edi­ci­ons de 1984.

L’acte, sota el lema Escriure des de l’exili, va ser­vir per retre home­natge als escrip­tors que, fa 80 anys, van haver d’empren­dre el camí de l’exili i con­ti­nuar l’obra lluny del seu país. Basada en el die­tari d’Antoni Rovira i Vir­gili Els dar­rers dies de la Cata­lu­nya repu­bli­cana, la cerimònia va ser dra­ma­tit­zada i diri­gida per Marc Chor­net i Jaume Viñas i conduïda per l’actor canongí Toni Gui­lle­mat.

Els Pre­mis Lite­ra­ris Ciu­tat de Tar­ra­gona estan con­vo­cats per l’Ajun­ta­ment de Tar­ra­gona, Òmnium Cul­tu­ral del Tar­ra­gonès i el Cen­tre de Nor­ma­lit­zació Lingüística de Tar­ra­gona i dis­po­sen de la col·labo­ració de la Dipu­tació de Tar­ra­gona, la Joiera Blázquez i les edi­to­ri­als Cos­setània, 1984 i Angle. L’orga­nit­zació va a càrrec de la Casa de les Lle­tres.

Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següentCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat