HAZTE SOCIO
Català - Castellano
L’amor i les guerres. El novel·lista i antic empresari de la nit barcelonina Chufo Lloréns publica ‘El destí dels herois''.
Noticia anterior
Noticia siguiente
L’amor i les guerres. El novel·lista i antic empresari de la nit barcelonina Chufo Lloréns publica ‘El destí dels herois''.
ACEC  7/2/2020



E l novel·lista i antic empresari de la nit barcelonina Chufo Lloréns publica ‘El destí dels herois’, una nova nissaga familiar amb escenaris a la guerra del Rif . Chufo ha tor­nat a cons­truir una nis­saga fami­liar, aquest cop al pri­mer quart del segle XX

A punt de fer 89 anys, Chufo Lloréns és com si hagués vis­cut qua­tre vides. Pot rela­tar històries cen­tenàries com si fos­sin d’abans-d’ahir i té la gràcia de bar­re­jar l’experiència amb la ima­gi­nació com ningú. Després d’haver venut prop d’un milió d’exem­plars de les seves obres ante­ri­ors, Lloréns afronta a El destí dels herois (Rosa dels Vents i Gri­jalbo) una nova aven­tura que el mourà pel París i el Madrid de començament del segle XX, amb per­so­nat­ges que patei­xen els efec­tes devas­ta­dors de la guerra del Rif, un dels últims epi­so­dis cre­pus­cu­lars de l’imperi espa­nyol.

A diferència del seu lli­bre ante­rior, en què recu­pe­rava la figura paterna, a El destí dels herois s’ha cen­trat en la seva família materna, amb una dona que fa el paper d’espia de les guer­res que van deso­lar Europa i un empre­sari. Tots dos con­ju­mi­nen els prin­ci­pals interes­sos argu­men­tals de Chufo: amor, ide­als i passió, el moll de l’os d’uns novel·lots que pri­o­rit­zen l’argu­ment i que bus­quen les sem­blan­ces entre el fulletó i les sèries actu­als de tele­visió. Com el va defi­nir la seva edi­tora, Chufo pot carac­te­rit­zar tan bé un pro­ta­go­nista com el d’una sèrie de Net­flix. Gai­rebé qua­tre anys ha tri­gat Lloréns a cons­truir una història en què la docu­men­tació ha estat bàsica, escri­vint totes les tar­des de la set­mana, excepte dis­sabte, que des­cansa. Ahir, a la roda de premsa, va decla­rar que podria haver fet el doble de les més de 800 pàgines que con­te­nen infi­ni­tat d’argu­ments secun­da­ris, tot redac­tat des d’una clare­dat meri­di­ana, que demos­tra la pre­di­lecció del nar­ra­dor per la novel·la històrica, “sense ser his­to­ri­a­dor i amb la lli­ber­tat que et per­met la ficció”.

Amb una nar­ració que arrenca el relat el 1894 i que comprèn el pri­mer quart del segle XX, El destí dels herois reco­pila, amb agi­li­tat i amb pre­ferència per les des­crip­ci­ons i els diàlegs ver­sem­blants, uns esce­na­ris que alter­nen grans ciu­tats inter­na­ci­o­nals com Madrid, París, Bar­ce­lona, Lis­boa, Cara­cas o la Meli­lla que va ser estar a punt de ser arra­sada durant la guerra del Rif. La trama resulta impe­ca­ble perquè el tre­ball de cosi­dora de tots els seus fils el fa moure’s en línia recta men­tre els esde­ve­ni­ments són el teló de fons dels dra­mes íntims dels per­so­nat­ges.

En capítols breus i amb pro­fusió d’esce­nes a prop de la nar­ra­tiva cine­ma­togràfica, Lloréns sorprèn el lec­tor, el sac­seja amb històries del nos­tre pas­sat col·lec­tiu, períodes traumàtics que només la ima­gi­nació dels novel·lis­tes i la memòria popu­lar poden recu­pe­rar.


David Castillo
El Punt-Avui




Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente







Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat