HAZTE SOCIO
Català - Castellano
Actes virtuals pel 50 aniversari de la mort de Josep Carner
Noticia anterior
Noticia siguiente
Actes virtuals pel 50 aniversari de la mort de Josep Carner
ACEC  4/6/20204 de juny de 2020 a partir de les 10,00 hores

Actes virtuals pel 50 aniversari de la mort de Josep Carner

El Depar­ta­ment de Cul­tura orga­nitza avui diver­ses acti­vi­tats per com­me­mo­rar el 50è ani­ver­sari de la mort del poeta Josep Car­ner , que va tenir lloc el 4 de juny del 1970 a Brus­sel·les. De 10 h a 12 h del mig­dia, la Ins­ti­tució de les Lle­tres Cata­la­nes farà un acte vir­tual al seu compte de Twit­ter , en què s’alter­na­ran els par­la­ments del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, i la con­se­llera de Cul­tura, Mariàngela Vila­llonga, amb poe­sia i música. A les 12 h del mig­dia es farà un pas­se­jada poètica per la Brus­sel·les de Car­ner, a través de les xar­xes soci­als del Casal Català de la capi­tal belga. A les 18.30 hores, s’estre­narà el vide­o­clip Els domi­ci­lis de Car­ner, amb música de Robert Ger­hard, al canal de You­tube del depar­ta­ment de Cul­tura, on a les 19 hores també s’estre­narà un espec­ta­cle inèdit ins­pi­rat en l’obra de Car­ner , creat per l’Esbart Ciu­tat Com­tal.
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat