HAZTE SOCIO
Català - Castellano
Feliu Formosa, gran valor per a un nou premi
Noticia anterior
Noticia siguiente
Feliu Formosa, gran valor per a un nou premi
ACEC  29/6/2020F eliu For­mosa (Saba­dell, 1934) acaba de gua­nyar la pri­mera con­vo­catòria del Premi Espe­cial de Poe­sia de la Fun­dació Jesús Serra, dotat amb cinc mil euros. For­mosa va arri­bar a les finals d’aquest premi d’àmbit esta­tal amb les prin­ci­pals veus del pano­rama de la poe­sia actual. A mig camí entre la seva residència al barri bar­ce­loní de Sant Andreu i la ciu­tat d’Igua­lada, on ha pas­sat el con­fi­na­ment, For­mosa és un dels grans valors de la nos­tra lite­ra­tura, excel·lint, a més, en altres gèneres com el tea­tre o els die­ta­ris, on n’ha publi­cat alguns de magis­trals. També ha estat un tra­duc­tor de referència de lite­ra­tura ale­ma­nya, on va aga­far el relleu d’un altre gran de la poe­sia, Joan Vinyoli. Per aquests motius, els mem­bres del jurat vam valo­rar la seva figura, que farà arren­car el premi amb força.


La Fun­dació Jesús Serra, vin­cu­lada al Grup Cata­lana d’Occi­dent, ha des­ta­cat en el mece­natge d’acti­vi­tats espor­ti­ves i cul­tu­rals, per exem­ple el Con­curs Inter­na­ci­o­nal de Música Maria Canals o infi­ni­tat de reci­tals per a esco­les i ins­ti­tuts per tal de divul­gar les moda­li­tats del seu premi de poe­sia en català i en cas­tellà, que en aquesta ocasió serà lliu­rat en cas­tellà al murcià Miguel Sánchez Robles de la cate­go­ria A, a par­tir dels 18 anys; en la cate­go­ria B, entre 14 i 17 anys, a Ale­xan­dra Bach, de Bar­ce­lona, i en la cate­go­ria C, entre 10 i 13 anys, el guardó ha estat per a la cubana Nicole Gro­ning Lla­dosa. En llen­gua cata­lana, la cate­go­ria A ha estat per a la giro­nina Arleth Abi­gail Agui­lar, i en la cate­go­ria B ha estat guar­do­nada Maria Ribas i en la C, Laia Casals. Els pre­mis, que segu­ra­ment es lliu­ra­ran al mes de setem­bre, tenen una dotació d’entre 2.500 i 800 euros per a un sol poema. Cal recor­dar que l’empre­sari Jesús Serra i San­ta­mans va ser sem­pre a prop de la poe­sia, de la qual afir­mava que “li havia sal­vat la vida” en moments deli­cats de la seva bio­gra­fia.


David Castillo
El Punt/Avui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat