HAZTE SOCIO
Català - Castellano
Irene Solà, Laura Freixas i Rosa Ribas, a la Fira del Llibre de Frankfurt. També hi haurà els editors Silvia Sesé, Reina Duarte i Juan Cerezo
Noticia anterior
Noticia siguiente
Irene Solà, Laura Freixas i Rosa Ribas, a la Fira del Llibre de Frankfurt. També hi haurà els editors Silvia Sesé, Reina Duarte i Juan Cerezo
ACEC  14/10/2020L ’estat espa­nyol durà a la Fira del Lli­bre de Frank­furt, del 14 al 18 d’octu­bre, un “potent” pro­grama lite­rari inte­grat per tau­les d’autors on s’hi repre­sen­ta­ran les tendències més actu­als i des­ta­ca­des de les lle­tres esta­tals, també les diver­ses gene­ra­ci­ons d’escrip­tors i els segells grans, inde­pen­dents i petits, així com tots els gèneres i totes les llengües del ter­ri­tori esta­tal.

En aquest esde­ve­ni­ment hi par­ti­ci­pa­ran les escrip­to­res cata­la­nes Irene Solà, Laura Frei­xas i Rosa Ribas, així com els edi­tors Sil­via Sesé, Reina Duarte i Juan Cerezo, entre d’altres. L’edició d’enguany és el preàmbul de la par­ti­ci­pació de l’Estat com a país con­vi­dat l’any 2022.

La pro­gra­mació literària i pro­fes­si­o­nal ha estat dis­se­nyada pel Minis­teri de Cul­tura (a través de la Direcció Gene­ral del Lli­bre i Foment de la Lec­tura), Acció Cul­tu­ral Espa­nyola (AC/E) i la Fede­ració de Gre­mis d’Edi­tors d’Espa­nya, en una “edició espe­cial” per la covid-19, i l’orga­nit­zació com­ple­men­tarà el seu pro­grama al recinte firal amb pro­pos­tes ofer­tes vir­tu­als, que actu­a­ran com a esce­na­ris per a expo­si­tors, autors i artis­tes cre­a­tius.

La pro­gra­mació espa­nyola s’ofe­rirà en directe per stre­a­ming des del web Spain­Frak­furt.com a la qual s’hi podrà acce­dir amb una ins­cripció gra­tuita. Com a nexe, la par­ti­ci­pació espa­nyola tindrà el lema ’Espa­nya, el camí dels lli­bres’ i mos­trarà la “for­ta­lesa i capa­ci­tat de recu­pe­ració” del sec­tor.

Pro­grama lite­rari
Al pro­grama hi haurà Laura Frei­xas, Elena Medel i Sara Mesa, que par­ti­ci­pa­ran a la taula Elles escri­uen per ana­lit­zar el fet que cada cop més auto­res tren­quen el sos­tre de vidre i que les lli­bre­ries cada cop ofe­rei­xen més obres de grans auto­res. En una altra taula, sota el lema Escrit a la Terra, hi haurà Irene Solà i Ser­gio del Molino, que deba­tran sobre l’èxode rural i les seves con­seqüències i dese­qui­li­bris.

Igual­ment, les acti­vi­tats pro­gra­ma­des per l’Estat espa­nyol també par­ti­ci­pa­ran al Fes­ti­val lite­rari de la Fira de Frank­furt Book­fest en dos for­mats: el Book­fest­Di­gi­tal, amb Daniel Inne­ra­rity y Marina Pere­za­gua, i Book­fest­City amb Rosa Ribas i Fer­nando Aram­buru. També seran pre­sents a la fira els cen­te­na­ris de Miguel Deli­bes, Benito Pérez Galdós i Con­cepción Are­nal.

Pro­grama pro­fes­si­o­nal
A la secció pro­fes­si­o­nal, la Fede­ració de Gre­mis d’Edi­tors d’Espa­nya (FGEE) hi par­ti­cipa junt amb la Direcció Gene­ral del Lli­bre i Foment de la Lec­tura amb AC/E. Hi haurà la selecció Un recor­re­gut per... amb les tendències més actu­als de la ficció, no ficció, lite­ra­tura infan­til i juve­nil i noves veus del pano­rama lite­rari.

La selecció de títols, enfo­cada als edi­tors i agents inter­na­ci­o­nals, ha anat a càrrec de crítics i experts com Ser­gio Vila-Sanjuán, Oscar López, Jesús Ruiz Man­ti­lla i Marta Higue­ras.

Dins del pro­grama pro­fes­si­o­nal, la sessió Have a Look at Spain pre­sen­tarà el sec­tor edi­to­rial de la mà d’edi­tors i agents com Pilar Reyes (Pen­guin­Ran­dom­House), Sil­via Sesé (Ana­grama), Juan Cerezo, (Tus­quets), Reina Duarte (EDEBÉ), Manuel González (Tec­nos) y los agen­tes Pal­mira Márquez (Dos­pas­sos) i Pau Cen­te­lles (Sil­via Bas­tos).

El minis­teri aug­men­tarà les aju­des a la tra­ducció per gua­nyar “pes” a la fira. En con­cret, ha deta­llat que des­ti­narà 800.000 euros a una nova línia d’aju­des a la tra­ducció. Igual­ment, ha asse­gu­rat que s’enfor­tirà la venda de drets edi­to­ri­als en el marc de la fira per a 2020, 2021 i 2022 a través del por­tal.
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat