HAZTE SOCIO
Català - Castellano
La cultura no és essencial? La Cambra del Llibre i l’ARC reclamen el lliure accés a llibreries i sales de concert
Noticia anterior
Noticia siguiente
La cultura no és essencial? La Cambra del Llibre i l’ARC reclamen el lliure accés a llibreries i sales de concert
ACEC  6/1/2021L es noves res­tric­ci­ons, tant de mobi­li­tat com d’ober­tura d’esta­bli­ments, que el govern aplica per llui­tar con­tra la pandèmia reben les pro­tes­tes del sec­tor cul­tu­ral, que s’afe­geix a d’altres, com la res­tau­ració i els cen­tres comer­ci­als.

La Cam­bra del Lli­bre de Cata­lu­nya –asso­ci­ació inte­grada pels gre­mis d’Edi­tors, Lli­bre­ters, Dis­tribuïdors i de la Comu­ni­cació gràfica– reclama a la Gene­ra­li­tat que inclo­gui les lli­bre­ries a la llista d’acti­vi­tats essen­ci­als, com sí que ho són l’ali­men­tació, les farmàcies, les per­ru­que­ries i els cen­tres d’estètica.

El sec­tor del lli­bre con­si­dera que el govern incom­pleix l’acord del 22 de setem­bre pas­sat, en què a pro­posta de la con­se­llera de Cul­tura es va decla­rar que “la cul­tura cons­ti­tu­eix un bé essen­cial per al desen­vo­lu­pa­ment inte­gral de la per­so­na­li­tat indi­vi­dual i col·lec­tiva”.

Fonts de la Cam­bra del Lli­bre afir­men que les noves res­tric­ci­ons vul­ne­ren l’acord de setem­bre en què les lli­bre­ries havien de que­dar al marge de les limi­ta­ci­ons de venda. Per tot ple­gat, exi­gei­xen al govern “que resol­gui aquesta inco­herència de manera imme­di­ata per evi­tar que la reso­lució sobre l’essen­ci­a­li­tat de la cul­tura esti­gui buida de con­tin­gut, no ser­veixi per a res i esde­vin­gui un engany”.

En un sen­tit simi­lar també s’han mani­fes­tat els mem­bres de l’Asso­ci­ació Pro­fes­si­o­nal de Repre­sen­tants, Pro­mo­tors i Mànagers de Cata­lu­nya (ARC), que denun­cien que el tan­ca­ment muni­ci­pal és un enorme greuge i mar­gina les per­so­nes que no viuen a grans ciu­tats. Per argu­men­tar aquesta idea citen que, per exem­ple, “els veïns i les veïnes de Bar­ce­lona poden moure’s fins a onze quilòmetres i can­viar de barri sense cap pro­blema, men­tre que els veïns i les veïnes de pobla­ci­ons sense espais per aco­llir oferta cul­tu­ral com ara Vila­fant, Cons­tantí, Llívia i Cercs no poden des­plaçar-se menys de deu quilòmetres per tenir accés al bé essen­cial que és la cul­tura”.

Fonts d’ARC també afir­men que “la indústria cul­tu­ral i, con­cre­ta­ment, la de la música en directe, ha demos­trat per activa i per pas­siva que no són focus de con­ta­gis”. “Actu­al­ment, a més, ja estan com­plint amb escreix res­tric­ci­ons com la reducció de l’afo­ra­ment i el límit de per­so­nes”, diuen. Les res­tric­ci­ons de mobi­li­tat fan pre­veure, diuen, “una altra allau de sus­pen­si­ons de les actu­a­ci­ons pre­vis­tes durant els pròxims mesos”.

Final­ment, el gremi Gale­ries d’Art de Cata­lu­nya i Art Bar­ce­lona rei­vin­di­quen les gale­ries com espais de cul­tura segurs i de pro­xi­mi­tat amb la cam­pa­nya Entra. La Gale­ria és cul­tura, amb el suport del depar­ta­ment de Cul­tura de la Gene­ra­li­tat. Con­si­de­ren que “la cul­tura no és només cinema, tea­tre i museus”.


El Punt/Avui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat