DARSE DE ALTA
Català - Castellano
Un far irradiador
Noticia anterior
Noticia siguiente
Un far irradiador
ACEC  16/9/2021L ’ini­gua­la­ble Biel Mes­quida, un dels vete­rans de la poe­sia cata­lana, va rebre ahir el 25 premi Tra­jectòria que atorga la Set­mana del Lli­bre en Català. Nas­cut a Cas­telló el 1947, el mallorquí és una figura trans­gres­sora i alhora un clàssic viu de la lite­ra­tura cata­lana. Des del dia de la inau­gu­ració, Mes­quida va repar­tir la sim­pa­tia, va reci­tar en un dels esce­na­ris i va sig­nar lli­bres del seu Carpe momen­tum, dins la col·lecció que coe­di­ten Cafè Cen­tral i Eumo. Ahir en els agraïments va estar espec­ta­cu­lar: “Ja m’ho deia la meva mare: «lli­bres, lli­bres i més lli­bres.» Que aques­tes parau­les de l’escrip­tora de Cata­lu­nya Nord Renada Laura Por­tet, que acaba de par­tir de vacan­ces, siguin una invi­tació a esti­mar els lli­bres. Esti­mar els lli­bres com res­pi­ram en aquesta 39a Set­mana del Lli­bre. Si tingués una mica més de coratge pin­ta­ria amb un esprai aquesta frase de Por­tet per tots els llocs de la Set­mana, els encon­torns, els tot­xos del Moll de la Fusta, la pell de la mar que ens envolta i ens fa ser una illa de lli­bres. No obli­dem que la bellesa del lli­bre és l’esplen­dor de la veri­tat.”

Les ini­ci­a­ti­ves de la Set­mana del Lli­bre van més enllà de la venda a les case­tes i les pre­sen­ta­ci­ons. Cada dia arri­ben notícies. Per exem­ple, la Xarxa de Bibli­o­te­ques Muni­ci­pals ens ofe­reix l’oferta més gran de la història dels lli­bres en català al Moll de la Fusta de Bar­ce­lona. Per la seva part, el Depar­ta­ment de Cul­tura, amb el suport de més d’un cen­te­nar de bibli­o­te­ques públi­ques, hi adqui­reix nove­tats per un valor de 57.000 euros. La Ins­ti­tució de les Lle­tres hi orga­nitza actes i l’Ins­ti­tut Ramon Llull hi exposa tra­duc­ci­ons d’obres de lite­ra­tura cata­lana i hi orga­nitza una missió d’edi­tors inter­na­ci­o­nals.

Quan arri­ben al meridià, les xifres són espe­rançado­res. Fonts de la Set­mana ens con­fir­men que ja han entrat 27.400 assis­tents, amb gai­rebé setanta case­tes, divi­di­des mol­tes entre edi­to­ri­als inde­pen­dents, i quasi tres-cen­tes nove­tats per a tots els gus­tos. Par­lem amb l’edi­tor valencià Joan Car­les Girbés, direc­tor de la Set­mana. De moment, a excepció de la pluja lleu­gera del pri­mer dia, tots els actes han fun­ci­o­nat amb nor­ma­li­tat i l’assistència superarà amb escreix l’edició anòmala del 2020. Girbés es mani­festa opti­mista de mena: “Espe­rem com­par­tir amb el màxim de gent pos­si­ble tota la riquesa i diver­si­tat del lli­bre en català, tant de la lite­ra­tura com de l’edició en gene­ral. A través dels mit­jans de comu­ni­cació, però també amb la gent que ens visita, volem incre­men­tar el nom­bre de lec­tors, que és el nos­tre autèntic objec­tiu, més enllà de l’interès comer­cial i empre­sa­rial.”

Sobre els can­vis i ampli­ació, Girbés m’explica que enguany tor­nen a tenir tres esce­na­ris: “En tot moment pro­gra­mem tres acti­vi­tats per tal que el pos­si­ble lec­tor pugui esco­llir. Volíem apro­fi­tar millor l’espai, poder gau­dir del mar i acon­se­guir allò que ara en diuen «una experiència». També hem creat un espai nou de lec­tura perquè la gent pugui començar els lli­bres. La idea bàsica és cons­truir un gran esde­ve­ni­ment cul­tu­ral, i que sigui un far que irradiï a tot el país sen­cer.”

Li pre­gunto també sobre un dels temes can­dents: sobre el que ha sig­ni­fi­cat dei­xar una zona tan cèntrica com la cate­dral i assu­mir també aquest risc amb la pandèmia. Girbés ho acla­reix: “L’any pas­sat va ser molt estrany, però vam tenir 25.000 visi­tants en cinc dies, i segu­ra­ment dupli­ca­rem aquesta xifra, veient com està anant. Dic aquesta quan­ti­tat perquè els tenim comp­ta­bi­lit­zats i sabem qui entra i qui surt. Enguany és la prova de foc per saber si l’oferta que pro­gra­mem és prou atrac­tiva per al públic que ve a visi­tar-nos.” Acla­reix que les xifres de la cate­dral eren més altes, però que “és una xifra que no es pot acla­rir perquè, segons la Guàrdia Urbana, pas­sa­ven 300.000 per­so­nes. Era més confús. Aquí sabem que la gent que ve volen com­prar lli­bres o assis­tir als actes con­vo­cats. Vam que­dar con­tents de la con­vo­catòria de l’any pas­sat, i ara espe­rem superar-la. L’any pas­sat vam fac­tu­rar 365.000 euros. Era un 65% del fac­tu­rat l’any ante­rior amb la mei­tat de temps. O sigui, que real­ment hi va haver més ven­des en relació amb els dies.”

David Castillo
El Punt/Avui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat