DARSE DE ALTA
Català - Castellano
Premi de la Fundació Jesús Serra a Marta Pessarrodona
Noticia anterior
Noticia siguiente
Premi de la Fundació Jesús Serra a Marta Pessarrodona
ACEC  21/6/2022M arta Pes­sar­ro­dona ha estat reco­ne­guda amb la ter­cera edició del premi espe­cial de poe­sia de la Fun­dació Jesús Serra, del Grup Cata­lana Occi­dent. El guardó, dotat amb 5.000 euros, reco­neix la tra­jectòria de l’obra poètica d’un escrip­tor con­so­li­dat. Els gua­nya­dors de les dues edi­ci­ons ante­ri­ors van ser Feliu For­mosa i Anto­nio Coli­nas.

El jurat, for­mat per Elena Medel, Andrea Val­bu­ena, Car­los Zanón, David Cas­ti­llo i Ricardo Fernández Aguilà, ha des­ta­cat que “la poe­sia de Pes­sar­ro­dona és clara, de llen­guatge rotund, que eleva a l’art, amb la bellesa de la música de la con­versa”. “El seu dis­curs té a veure amb l’obser­vació de la rea­li­tat i elu­deix el mer relat quo­tidià per acos­tar-se a la reflexió pro­funda, tra­ves­sada sem­pre per la consciència femi­nista i el com­promís polític”, hi han afe­git. 

 Marta Pes­sar­ro­dona (Ter­rassa, 1941) és poe­tessa, nar­ra­dora i tra­duc­tora. També ha cul­ti­vat l’assaig, el gènere biogràfic i els arti­cles a dife­rents mit­jans. Ha estat reco­ne­guda amb pre­mis tan pres­ti­gi­o­sos com ara la Creu de Sant Jordi de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya (1997), el premi Enric Prat de la Riba (2006), el Premi Naci­o­nal de Lite­ra­tura (2011), la meda­lla d’honor de la ciu­tat de Ter­rassa (2013) i el Premi d’Honor de les Lle­tres Cata­lans (2019), entre d’altres.


Lluís Llort - El PuntAvui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat