DARSE DE ALTA
Català - Castellano
Un altre any bo
Noticia anterior
Noticia siguiente
Un altre any bo
ACEC  22/11/2022E l pre­si­dent del Gremi d’Edi­tors de Cata­lu­nya, Patrici Tixis, en la roda de premsa prèvia a la Nit de l’Edició, va recla­mar “un acord polític per apro­var els pres­su­pos­tos de la Gene­ra­li­tat per al 2023 i acos­tar la des­pesa de Cul­tura al 2% i poder desen­vo­lu­par el pla naci­o­nal del lli­bre i la lec­tura, encara en fase de dis­seny, que pot tenir un futur llarg i val la pena que es dedi­qui el temps que cal­gui a crear-lo amb soli­desa”.

Tot i aques­tes recla­ma­ci­ons, el balanç del sec­tor edi­to­rial al llarg del 2022, en espera de tan­car la cam­pa­nya de Nadal, “que es pre­veu molt bona”, és que “en con­junt ha sigut un any bo”. “Les dues grans tendències del 2022 han estat que les lli­bre­ries han recu­pe­rat clara­ment ter­reny en la pre­ferència dels lec­tors davant del comerç electrònic, i el crei­xe­ment de la lite­ra­tura juve­nil”, va comen­tar Tixis. “Afron­tem el 2023 amb salut i bona forma.”

Hi ha una certa pre­o­cu­pació per algu­nes incer­te­ses, com ara l’enca­ri­ment de cos­tos, que han mirat “que no s’afe­gei­xin al preu final del lli­bre, tot i que de mit­jana es poden enca­rir un 3%”; també els pro­ble­mes de dis­tri­bució dels dar­rers mesos, des que es van unir Àgora i Les Pun­xes, i els con­flic­tes tècnics han afec­tat edi­to­ri­als, lli­bre­ters, autors i lec­tors. “Per a l’eco­sis­tema edi­to­rial és un pro­jecte que serà molt bo, quan fun­ci­oni bé. Ens consta que els res­pon­sa­bles estan fent tot el que poden.” I encara una incer­tesa més, la de la nova crisi econòmica que s’acosta. “La història ens diu que les grans cri­sis arri­ben al sec­tor del lli­bre amb tres o qua­tre anys de retard... Ja veu­rem què passa”, va con­fes­sar Tixis.

La fac­tu­ració del 2021 va ser d’uns 2.470 mili­ons d’euros, comp­tant totes les publi­ca­ci­ons, també lli­bres de text i electrònics, i es pre­veu que el 2022 sigui una mica supe­rior.

Aquest bon balanç està influït per la for­ta­lesa dels dos grans gèneres tra­di­ci­o­nals de ficció i no-ficció, “als quals s’ha incor­po­rat el públic juve­nil amb el crei­xe­ment de la novel·la per a joves i la con­so­li­dació del còmic, el manga i la novel·la gràfica”.

De cada 100 lli­bres que es venen, 70 s’adqui­rei­xen a les lli­bre­ries tra­di­ci­o­nals, 23 a pla­ta­for­mes i set són lli­bres electrònics, en què inclo­uen els audi­o­lli­bres. “El lli­bre en paper con­ti­nua sent el gran motor de la nos­tra indústria.”

Entre altres temes, Patrici Tixis va rei­vin­di­car les lli­bre­ries i bibli­o­te­ques i la “bibli­o­di­ver­si­tat, perquè tot­hom pot tro­bar el lli­bre que vol”.

La Nit de l’Edició, que aquest any va tenir lloc al Tea­tre Romea, és la tro­bada anual del sec­tor edi­to­rial en què el Gremi d’Edi­tors –que repre­senta més de 370 segells– lliura el premi Atlàntida a una per­so­na­li­tat de reco­ne­gut pres­tigi que hagi des­ta­cat per la defensa del lli­bre i la lec­tura. El guar­do­nat va ser l’actor i direc­tor tea­tral Josep Maria Pou. La Cam­bra del Lli­bre de Cata­lu­nya entrega el memo­rial Fer­nando Lara a una ini­ci­a­tiva empre­sa­rial jove, i va ser per a l’edi­to­rial bar­ce­lo­nina Flam­boyant, dedi­cada al sec­tor infan­til.

L’Asso­ci­ació Col·legial d’Escrip­tors de Cata­lu­nya lliura el premi de tra­ducció Ángel Crespo a la millor tra­ducció de l’any, que va ser per al novel·lista reu­senc Pablo Martín Sánchez, per la tra­ducció que ha fet del francès de la novel·la La ano­malía, d’Hervé Le Tellier.

També es van cele­brar ani­ver­sa­ris rodons d’edi­to­ri­als: Sal­va­te­lla (100), Reverté (75), Base i Cen­tre de Pas­to­ral Litúrgica (50) i Cáñamo (25).


Lluís Llort - El Punt-AVUI
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat