Català - Castellano
DARSE DE ALTA
Bar­ce­lona acull una sèrie d’acti­vi­tats amb motiu del cen­te­nari de Jorge Semprún
Noticia anterior
Noticia siguiente
Bar­ce­lona acull una sèrie d’acti­vi­tats amb motiu del cen­te­nari de Jorge Semprún
  9/11/2023B ar­ce­lona acull una sèrie d’acti­vi­tats amb motiu del cen­te­nari de Jorge Semprún, pen­sa­dor, escrip­tor i polític nas­cut a Madrid el 1923 i mort a París el 2011, que s’ini­cien avui amb la pre­es­trena del docu­men­tal Las mil vidas de Jorge Semprún, d’Albert Solé. La pro­jecció es farà al CCCB, que dedica un cicle al també exmi­nis­tre, i es com­ple­men­tarà amb una con­versa entre per­so­nes que el van conèixer, com ara el filòsof Josep Ramo­neda i el can­tant Rai­mon.

Amb motiu del cen­te­nari, el Born Cen­tre de Cul­tura i Memòria, la Fil­mo­teca, el Museu d’Història de Cata­lu­nya i el CCCB han pre­pa­rat un pro­grama públic per “ren­dir-li un home­natge meres­cut, rei­vin­di­cant la vigència de la seva obra i el seu lle­gat com el d’una gran figura de la cul­tura i la política euro­pea del segle XX”, segons van fer públic dijous.

La Fil­mo­teca de Cata­lu­nya li dedi­carà un cicle entre el 13 i el 30 de desem­bre que evo­carà els seus vin­cles amb cinema, amb la presència dels cine­as­tes Costa-Gav­ras i François Tho­mas. El Museu d’Història de Cata­lu­nya inau­gu­rarà el dia 14 de desem­bre l’expo­sició Jorge Semprún: una vida euro­pea del segle XX , comis­sa­ri­ada per la Fun­dació Etters­berg i en car­tell fins al 4 de febrer del 2024.​El 13 de novem­bre es faran dues tau­les rodo­nes sobre la vigència de l’obra de l’autor. Aquell mateix dia, a la lli­bre­ria Laie del CCCB es podrà adqui­rir Des­tino y memo­ria. Cien años de Jorge Semprún (Tus­quets), una obra publi­cada en el marc d’aquest cen­te­nari, amb edició de Mayka Lahoz, i que aborda l’escrip­tor com “un tes­ti­moni cru­cial de la memòria i la història euro­pees”.Els dies 15 i 16 de desem­bre s’orga­nit­zarà el sim­posi, Jorge Semprún, Buc­henwald, Europa y el fas­cismo hoy, cen­trat en la seva experiència com a depor­tat al camp de Buc­henwald i en “la situ­ació actual de l’avenç de l’extrema dreta a tot Europa”.Bernat Salvà - Elpunt Avui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat