Català - Castellano
DARSE DE ALTA
L’agent provocador de les idees pròpies
Noticia anterior
Noticia siguiente
L’agent provocador de les idees pròpies
  12/11/2023O rdine recorda que arran de la pèrdua d’un mestre estimat, ha pogut comprovar en primera persona “el profund valor de les pàgines magnífiques que Montaigne consagra al tema de l’amistat...”La sob­tada mort de Nuc­cio Ordine aquest any a Cosenza ha dei­xat part dels lec­tors cul­tes amb un sen­ti­ment d’orfan­dat, perquè el pro­fes­sor de la Uni­ver­si­tat de Calàbria havia sabut unir eru­dició i ame­ni­tat, cosa sovint difícil en el ter­reny de l’assaig científic. Suposo que després d’una vida dedi­cada a l’estudi del Renai­xe­ment, Ordine va voler desen­vo­lu­par un ves­sant més periodístic, fer-se a l’abast d’un públic no exclu­si­va­ment for­mat per espe­ci­a­lis­tes. L’èxit de la seva obra divul­ga­tiva va arri­bar al cim amb La uti­li­tat de l’inútil, que es va tra­duir a vint-i-qua­tre llengües, entre les quals al català gràcies a Qua­derns Crema, que el va pre­sen­tar ara fa deu anys. El mateix segell ha publi­cat altres volums seus, com ara Clàssics per a la vida (2017), Els homes no són illes (2022) i aquest any, poc després del seu traspàs, George Stei­ner, l’hoste incòmode, que apa­reix amb el subtítol Entre­vista pòstuma i altres con­ver­ses, en tra­ducció de Jordi Bayod.

Dels seus estu­dis sobre el Renai­xe­ment, Ordine ha here­tat la volun­tat humanística, que aquí llu­eix amb tota inten­si­tat davant d’un dels seus mes­tres, Stei­ner. En una con­versa oberta i sin­cera, Stei­ner li explica que va tenir l’opor­tu­ni­tat de conèixer Mar­tin Hei­deg­ger, però que va pre­fe­rir no impor­tu­nar-lo: “Sem­pre he temut caure en un error tan gro­ller. Penso, per exem­ple, en Jean-Paul Sar­tre, veri­ta­ble espe­ci­a­lista a reve­lar cir­cumstàncies lli­ga­des a «pesats» famo­sos.” A con­ti­nu­ació, li con­fessa que també ha hagut de renun­ciar a la com­pa­nyia d’un gos. La com­pa­ració és his­triònica, molt a l’estil sor­ne­guer de George Stei­ner.

En alguns moments resulta ben punyent. Per exem­ple, davant d’un dels seus grans temes, la idea d’Europa. Aquí la visió trans­na­ci­o­nal, goet­hi­ana, s’imposa: “Europa con­ti­nua sent una neces­si­tat impor­tantíssima, i mal­grat les ame­na­ces i els murs que s’aixe­quen, no hem d’aban­do­nar el somni euro­peu. Soc anti­si­o­nista (una posició que m’ha cos­tat molt cara, fins al punt de no poder ima­gi­nar la pos­si­bi­li­tat de viure a Israel) i detesto el naci­o­na­lisme mili­tant, però ara que la meva vida arriba al final, hi ha moments en què sento una gran recança. ¿Pot­ser m’he equi­vo­cat? ¿No hau­ria estat millor llui­tar con­tra el xovi­nisme i el mili­ta­risme vivint a Jeru­sa­lem?” Des dels temes més teòrics, els dos intel·lec­tu­als con­ver­sen, així mateix, sobre aspec­tes emo­ci­o­nals i de vida quo­ti­di­ana: les ene­mis­tats i l’escassa com­prensió entre els homes, l’amor, la mort, el caràcter, la cama­ra­de­ria...

En la pre­sen­tació del volum d’entre­vis­tes, Ordine recorda que arran de la pèrdua d’un mes­tre esti­mat, ha pogut com­pro­var en pri­mera per­sona “el pro­fund valor de les pàgines magnífiques que Mon­taigne con­sa­gra al tema de l’amis­tat”: “He comprès fins a quin punt és impor­tant, en la vida d’un estudiós, haver tin­gut la sort de tro­bar grans inter­lo­cu­tors capaços de donar volada a les idees pròpies.” Stei­ner va ser un agent pro­vo­ca­dor d’idees. Ordine, també.

David Castillo - lrp.cat
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat