Català - Castellano
DARSE DE ALTA
La Casa de les Lletres s’activa oficialment
Noticia anterior
Noticia siguiente
La Casa de les Lletres s’activa oficialment
  9/2/2024F a més de vint anys que es va començar a ges­tar a l’Ate­neu Bar­ce­lonès el pro­jecte de crear un espai dedi­cat a la lite­ra­tura que pogués ser la seu con­junta de les prin­ci­pals asso­ci­a­ci­ons i enti­tats rela­ci­o­na­des amb la lle­tra. Després de dos anys de reu­ni­ons secre­tes, mira­cu­lo­sa­ment sense fil­tra­ci­ons, ahir es va fer la pre­sen­tació ofi­cial del que serà la Casa de les Lle­tres, que ocu­parà el palau de Reque­sens, en ple barri Gòtic bar­ce­loní i prou a prop de la futura bibli­o­teca pública de l’Estat, a l’Estació de França.


La con­se­llera de Cul­tura, Natàlia Gar­riga, va ser l’encar­re­gada de pre­sen­tar-la als mit­jans de comu­ni­cació. “És un gran pro­jecte; serà l’espai de referència de la cre­ació literària del nos­tre país. El punt d’inflexió d’aquest pro­jecte ha estat el pla naci­o­nal del lli­bre i la lec­tura.”


En prin­cipi, al llarg del pri­mer tri­mes­tre del 2027 –ja se sap que les obres sem­pre duran més del pre­vist–, un cop s’hagi fet una reforma inte­gral de l’edi­fici històric –que té 4.800.000 euros de pres­su­post–, el cen­tre serà la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lle­tres (cre­ada el 1729 i que ja ocupa l’edi­fici, actu­al­ment pro­pi­e­tat de la Gene­ra­li­tat, des del 1917), la Ins­ti­tució de les Lle­tres Cata­la­nes (ILC), l’Asso­ci­ació d’Escrip­tors en Llen­gua Cata­lana (AELC), l’Asso­ci­ació Col·legial d’Escrip­tors de Cata­lu­nya (ACEC), el PEN Català i Espais Escrits i el Con­sell Català del Lli­bre Infan­til i Juve­nil (ibby­cat).


A part dels espais de tre­ball per a cada asso­ci­ació o enti­tat, que ja han estat repar­tits en un pri­mer dis­seny, el pro­jecte pre­veu que l’equi­pa­ment dis­posi d’espais comuns, com ara una sala poli­va­lent, cafe­te­ria, ter­ras­ses, així com el pati gòtic del palau Reque­sens –un dels qua­tre de la ciu­tat on es fa l’ou com balla, com va expli­car durant la visita guiada Borja de Riquer, pre­si­dent de la Reial Acadèmia–, als quals podran tenir accés els ciu­ta­dans i que tot el sec­tor del lli­bre podrà reser­var gratuïtament per fer acti­vi­tats. D’aquesta manera es vol acon­se­guir que l’espai sigui un agent dina­mit­za­dor per al sec­tor del lli­bre.


És pre­vist que el con­curs per al pro­jecte arqui­tectònic s’adju­di­qui el ter­cer tri­mes­tre del 2024, que la redacció del pro­jecte es pre­senti el pri­mer semes­tre del 2025 i que les obres comen­cin al prin­cipi del 2026.


“Volem pre­sen­tar el nos­tre patri­moni arxivístic i bibli­ogràfic, amb més de 25.000 exli­bris”, va comen­tar De Riquer. “A les acadèmies ens falta més visi­bi­li­tat del que fem i no des­a­pro­fi­ta­rem aquesta opor­tu­ni­tat”, hi va afe­gir.


Lluís Llort - El Punt- AVUI


Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat