HAZTE SOCIO
Català - Castellano
La festa dels llibres en català es trasllada al Moll de la Fusta del 9 al 13 de setembre
Noticia anterior
Noticia siguiente
La festa dels llibres en català es trasllada al Moll de la Fusta del 9 al 13 de setembre
ACEC  8/9/2020L ’edi­tor Joan Car­les Girbés, pre­si­dent de la Set­mana del Lli­bre en Català , va insis­tir ahir en la roda de premsa que més que quan­ti­fi­car ven­des, dies o autors, l’autèntic èxit ha estat cele­brar-la. I no va mal enca­mi­nat, perquè després del Sant Jordi fallit i el 23 de juliol subs­ti­tu­tori des­di­bui­xat, aquesta edició de la Set­mana es plan­te­java plena d’incer­te­ses. Fins al diu­menge, els orga­nit­za­dors asse­gu­ren que al nou emplaçament del Moll de la Fusta hi haurà més segu­re­tat que al car­rer i que man­tin­dran les distàncies i tota mena de mesu­res extra­or­dinàries. 

La Set­mana té uns eixos pri­mor­di­als, amb la segu­re­tat com a objec­tiu pri­o­ri­tari: afo­ra­ment limi­tat, con­trol digi­tal d’acces­sos, pro­to­cols de neteja i desin­fecció i distància mínima obli­gatòria, entre d’altres. Sota aquests paràmetres, 224 expo­si­tors repar­tits en 66 mòduls pre­sen­ta­ran 200 nove­tats edi­to­ri­als, a més dels títols de fons i més de 200 capçale­res de revis­tes. Com cada any i mal­grat les difi­cul­tats inhe­rents, la Set­mana esdevé un motor cul­tu­ral amb 180 acti­vi­tats entre pre­sen­ta­ci­ons, con­ver­ses, iti­ne­ra­ris lite­ra­ris i tau­les rodo­nes, tant per a públic adult com fami­liar.

 També han pro­gra­mat 200 sig­na­tu­res al llarg dels cinc dies d’aquest llarg cap de set­mana, on les acti­vi­tats poden ser un subs­ti­tu­tiu de les jor­na­des cíviques de la Diada de l’11 de setem­bre. La sem­pre dinàmica pre­si­denta d’Edi­tors.Cat, Montse Ayats, va donar xifres de com estava la situ­ació del sec­tor i del des­ga­vell que s’havia produït en un mes fona­men­tal, l’abril, quan se cele­bra Sant Jordi. Per donar-nos pers­pec­tiva, Ayats va donar dades sobre l’evo­lució posi­tiva del lli­bre en català. Per exem­ple, va expli­car que la fac­tu­ració del 2014 havia estat de 223 mili­ons d’euros anu­als, men­tre que la del 2018 s’havia incre­men­tat fins als 238 mili­ons, quan­ti­tat simi­lar a la del 2019. Des de l’inici de la pandèmia, les cai­gu­des van ser bru­tals: un 53% al març i gai­rebé un 92% a l’abril. Per sort per al sec­tor, els mesos de maig, juny i juliol van esta­bi­lit­zar l’acti­vi­tat i la xifra només ha dava­llat un 25%: “S’ha per­dut un lli­bre de cada qua­tre”, tal com va espe­ci­fi­car Girbés.


Cal remar­car que el canvi d’ubi­cació és total­ment excep­ci­o­nal per aquest any 2020, i l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona ja ha asse­gu­rat que les edi­ci­ons següents es con­ti­nu­a­ran cele­brant a l’emplaçament de l’emblemàtica avin­guda de la Cate­dral, que tants bons resul­tats ha donat en les últi­mes edi­ci­ons. El tras­llat de la fira fes­ti­val al Moll de la Fusta, un espai obert i ampli, per­met com­plir amb tots els pro­to­cols de segu­re­tat. L’espai peri­me­trat és de 4.675 m², i el des­ti­nat al públic és de 2.944 m², amb un afo­ra­ment de 935 visi­tants com­plint la nor­ma­tiva de 5 m²/per­sona de superfície total i una distància d’1,50 m² entre elles. Els con­trols digi­tals als acces­sos, els dis­pen­sa­dors de gels hidro­al­cohòlics i el per­so­nal de segu­re­tat que vet­llarà perquè es man­tin­guin les distàncies són algu­nes de les mesu­res esta­bler­tes. La volun­tat de l’orga­nit­zació és inequívoca: cele­brar un esde­ve­ni­ment cul­tu­ral segur on el foment de la lec­tura i la venda del lli­bres i revis­tes en català con­vis­qui amb els pro­to­cols esta­blerts a causa de la pandèmia.

En el que ell va ano­me­nar una homi­lia, Girbés va sin­te­tit­zar: “Hem inten­tat, tot i escurçar les dates, tenir una set­mana gran. Davant la limi­tació d’afo­ra­ment –hi caben prop de mil per­so­nes–, hi haurà una comp­ta­bi­lit­zació del per­so­nal per garan­tir que no se superin els màxims. És una xifra molt ele­vada. La Set­mana nor­mal­ment no té mil visi­tants en el mateix moment.” Això per­metrà donar garan­tia abso­luta a tot­hom per poder-hi entrar i també serà una garan­tia de les mesu­res de segu­re­tat: “No hi haurà cues a la porta. Hi haurà un afo­ra­ment molt ampli”, ja que és menys de la mei­tat de l’afo­ra­ment que hi cabria. Dos esce­na­ris i gai­rebé 220 nove­tats: hi haurà dos esce­na­ris, i s’ha dis­se­nyat una pro­gra­mació d’acti­vi­tats per per­me­tre que els lec­tors hi tro­bin des­co­bri­ments, en la línia de lli­bres de fons que ha pro­pi­ciat la Set­mana al llarg dels anys.

A més, l’acte d’inau­gu­ració, ahir va tenir com a pro­ta­go­nista el poeta Enric Casas­ses, Premi d’Honor de les Lle­tres Cata­la­nes 2020. Entre les nom­bro­ses acti­vi­tats, des­ta­quen el lliu­ra­ment de pre­mis com el BBVA Sant Joan de novel·la, el premi Saló del Còmic, el guardó del premi Atra­pa­lli­bres i Pro­ta­go­nista Jove 2020 o el premi Aurora Díaz Plaja, entre d’altres, que con­ver­tei­xen la Set­mana en un punt de tro­bada del sec­tor. El premi Tra­jectòria, que con­ce­deix la Set­mana, s’ator­garà a l’escrip­tora, il·lus­tra­dora i tra­duc­tora Teresa Duran, una vete­rana de luxe en la nos­tra lite­ra­tura. Se li farà entrega d’una obra ori­gi­nal de l’artista plàstic Antoni Miró, cedida per l’autor.


Ayats i Girbés van coin­ci­dir que la Set­mana con­ti­nuarà, tot i la situ­ació excep­ci­o­nal, sent un estímul per a la pro­moció de la lec­tura en català, con­tri­buint així al crei­xe­ment del nom­bre de lec­tors en la nos­tra llen­gua i col·labo­rant en la cons­trucció d’un país molt més culte, més lliure. La volun­tat de l’orga­nit­zació i de tots els expo­si­tors és inequívoca: man­te­nir el con­tacte amb els lec­tors, difon­dre la riquesa i vita­li­tat del lli­bre en català, i mar­car una fita al calen­dari que per­metrà impul­sar i reac­ti­var el sec­tor mit­jançant un esde­ve­ni­ment d’èxit clau i ja con­so­li­dat.David Castillo
El Punt Avui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat