HAZTE SOCIO
Català - Castellano
Arrenca la primera edició del Llibrestiu amb més de 300 activitats en un centenar de llibreries
Noticia anterior
Noticia siguiente
Arrenca la primera edició del Llibrestiu amb més de 300 activitats en un centenar de llibreries
ACEC  14/7/2021T ret de sor­tida de la pri­mera edició del Lli­bres­tiu. Aquest dijous se cele­bra la nova “festa literària” de les lli­bre­ries de pro­xi­mi­tat, que par­teix de la “bona experiència” del Sant Jordi d’estiu de l’any pas­sat.

Més d’un cen­te­nar de lli­bre­ries de 40 muni­ci­pis s’han sumat a la ini­ci­a­tiva, xifra que repre­senta un 30% de les que hi ha a Cata­lu­nya. A Bar­ce­lona són 54 lli­bre­ries que hi par­ti­ci­pen, la mei­tat de les que té la ciu­tat.

Amb tot, entre les sis de la tarda i les onze de la nit hi haurà para­des de lli­bres al car­rer, sig­na­tu­res, col·loquis i tallers amb l’objec­tiu de “man­te­nir la con­nexió entre el lec­tor i la lli­bre­ria de pro­xi­mi­tat”, segons va expli­car el pre­si­dent de la Cam­bra del Lli­bre de Cata­lu­nya, Patrici Tixis, aquest dimarts.

Amb el lema Viu la festa del lli­bre d’estiu a la teva lli­bre­ria, la Cam­bra del Lli­bre vol que la jor­nada es con­ver­teixi “en una data en el calen­dari de tots”.

Així, es pretén “deses­ta­ci­o­na­lit­zar” la venda de lli­bres, que actu­al­ment es con­cen­tra en Sant Jordi, la Set­mana del Lli­bre en Català i la cam­pa­nya de Nadal.

Totes les acti­vi­tats que hi ha pre­vis­tes estan reco­lli­des a la pàgina web del Gremi de Lli­bre­ters. Per faci­li­tar la cerca, es pot fil­trar per muni­cipi, tipus d’acti­vi­tat o temàtica. La majo­ria d’actes es fan en inte­ri­ors per tal de con­tro­lar els afo­ra­ments.

A Bar­ce­lona la pro­posta s’ha des­cen­tra­lit­zat per onze dis­tric­tes de la ciu­tat. D’aquesta manera es pretén evi­tar que la gent es con­cen­tri en un mateix espai.

A més, segons va expli­car el secre­tari tècnic del Gremi de Lli­bre­ters de Cata­lu­nya, Marià Marin, així la gent pot “des­co­brir” que hi ha lli­bre­ries de pro­xi­mi­tat “més enllà dels eixos habi­tu­als”. A la capi­tal cata­lana els actes aca­ba­ran a les deu de la nit.

A Girona, en canvi, les lli­bre­ries s’han agru­pat per fer una pro­posta con­junta a la plaça de la inde­pendència amb la novel·la negra com a eix temàtic. Per les comar­ques giro­ni­nes hi pas­sa­ran escrip­tors com Albert Gas­sull, Mari­bel Tor­res, Josep Tor­rent, Sal­va­dor Casas, Est­her Vila o Jordi Dausà.

El punt final es posarà al Cinema Truf­faut amb la pro­jecció d’un capítol del pro­grama de TV3 ’Crims’. Tot ple­gat s’allar­garà fins a les 11 de la nit.

En la mateixa línia que a Girona, a Vic les lli­bre­ries s’han agru­pat i mun­ta­ran una parada a la Ram­bla del Pas­seig. A la resta de muni­ci­pis la jor­nada és més des­cen­tra­lit­zada, amb acti­vi­tats orga­nit­za­des per cada lli­bre­ria.


El Punt Avui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat