DARSE DE ALTA
Català - Castellano
Rushdie continua en estat crític però sense respirador
Noticia anterior
Noticia siguiente
Rushdie continua en estat crític però sense respirador
ACEC  14/8/2022L ’escrip­tor Sal­man Rush­die con­ti­nua “en estat crític”, tot i que ja no neces­sita res­pi­ra­dor, segons va infor­mar el seu fill Zafar Rush­die a través d’un compte de Twit­ter en el qual s’expressa en nom de la família. Zafar Rush­die va subrat­llar l’“alleu­ja­ment” de la família perquè dis­sabte l’escrip­tor, apu­nya­lat diven­dres quan es dis­po­sava a fer una con­ferència sobre lli­ber­tat artística a la Chau­tau­qua Ins­ti­tu­tion, a l’oest de l’estat de Nova York, “va poder dir unes parau­les” després que li reti­res­sin el res­pi­ra­dor al qual va estar con­nec­tat durant més d’un dia.

“El meu pare roman en estat crític a l’hos­pi­tal, rebent trac­ta­ment mèdic exten­siu. Estem immen­sa­ment alleu­jats que ahir li fos reti­rat el res­pi­ra­dor i l’oxi­gen addi­ci­o­nal i pogués dir algu­nes parau­les”, va dir tex­tu­al­ment Zafar en un “comu­ni­cat de la família”. El fill de l’escrip­tor indo­britànic hi va afe­gir que “el seu sen­tit de l’humor jovial i des­a­fi­a­dor con­ti­nua intacte, mal­grat la gra­ve­tat de les seves feri­des”, i després de donar les gràcies a tots els que el van aju­dar en els pri­mers moments crítics arran de l’atac, va dema­nar res­pecte a la pri­va­ci­tat de la família men­tre els seus mem­bres “es reu­nei­xen al peu del seu llit per aju­dar-lo i donar-li suport” en tot el que cal­gui.

L’agent lite­rari de Rush­die, Andrew Wylie, va con­fir­mar en una entre­vista amb la cadena de tele­visió CNN la millora de Rush­die: “Està des­con­nec­tat del res­pi­ra­dor, per la qual cosa el camí de la recu­pe­ració ha començat.” L’agent va adver­tir, però, que la recu­pe­ració serà “llarga”, perquè “les lesi­ons són greus”.

El mateix Wylie havia avançat diven­dres al diari The New York Times que Rush­die per­dria, pro­ba­ble­ment, un ull, que el fetge havia que­dat greu­ment malmès per les punya­la­des i que l’agres­sor havia “tallat els ner­vis d’un braç” de l’escrip­tor.

L’agres­sor, Hadi Matar, un jove de 24 anys nas­cut als Estats Units i fill de liba­ne­sos emi­grats a aquest país, con­ti­nua detin­gut i s’enfronta a càrrecs per intent d’assas­si­nat en segon grau i agressió armada. Segons va expli­car el seu advo­cat, el pre­sumpte ata­cant s’ha decla­rat no cul­pa­ble dels càrrecs.

L’atac a Rush­die, víctima de diver­ses ame­na­ces de mort arran de la publi­cació de la novel·la Els ver­sos satànics, i després que l’Iran dictés una fàtua (decret religiós) el 1988 en què feia una crida a matar-lo, ha estat con­dem­nat per escrip­tors i polítics d’arreu del món. El pre­si­dent dels Estats Units, Joe Biden, va rei­vin­di­car els “valors uni­ver­sals” de coratge i resiliència de l’obra de l’escrip­tor, que són “els fona­ments de qual­se­vol soci­e­tat lliure i oberta”.

Els mit­jans nord-ame­ri­cans han espe­cu­lat sobre els vin­cles de l’agres­sor amb l’extre­misme xiïta iranià arran de les seves publi­ca­ci­ons a les xar­xes soci­als, però no han tro­bat una relació clara amb aquests grups. Les auto­ri­tats locals i fede­rals que inves­ti­guen el succés tam­poc no han ofert, fins ara, cap detall sobre el pos­si­ble mòbil de l’atac.LA XIFRA34  anys fa que Salman Rushdie va publicar ‘Els versos satànics’ i es va dictar una fàtua contra ell.


El Punt/AVUI
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguienteCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat