Català - Castellano
DARSE DE ALTA
Josan Hatero i Daniel Hernández Chambers, premis Edebé
Noticia anterior
Noticia siguiente
Josan Hatero i Daniel Hernández Chambers, premis Edebé
  23/2/2024J osan Hatero amb la novel·la ''La guerra de Nico'', ha gua­nyat el premi de lite­ra­tura infan­til i Daniel Hernández Cham­bers amb la novel·la ''Reis de la mun­ta­nya'', el premi de lite­ra­tura juve­nil en la 32a edició dels pre­mis Edebé. La dotació és de 30.000 euros per a l’obra juve­nil i 25.000 euros per a l’obra infan­til. Les obres gua­nya­do­res es publi­ca­ran el mes de març en paper i en e-book en les qua­tre llengües de l’Estat, i també en audi­o­lli­bre i brai­lle.

Aquest any s’hi han pre­sen­tat 313 manus­crits ori­gi­nals (24 més que en l’edició ante­rior) pro­vi­nents de tots els racons de l’Estat espa­nyol i de molts altres països, espe­ci­al­ment de Lla­ti­noamèrica. D’aquests, 176 s’han pre­sen­tat en la moda­li­tat infan­til i 137 en la moda­li­tat juve­nil; 267 esta­ven escrits en cas­tellà, 36 en català, 8 en gallec i 2 en èuscar.

La guerra de Nico denun­cia l’absurd bèl·lic des del punt de vista d’un nen d’11 anys a qui, per un error admi­nis­tra­tiu, cri­den a files. Mal­grat que la seva mare i ell inten­ten acla­rir-ho, els mili­tars els igno­ren. És així com en Nico es con­ver­teix en tes­ti­moni invo­lun­tari d’una situ­ació deso­la­dora. L’obra va més enllà de l’al·legat paci­fista, també plan­teja, des de la mirada inno­cent i curi­osa del noi, qüesti­ons com ara el valor de la vida humana, el preu que es paga en con­ver­tir-se en adult i el perill de seguir ordres i idees pre­con­ce­bu­des sense qüesti­o­nar-les.

El jurat infan­til estava for­mat per Teresa Colo­mer, Ánge­les González- Sinde, Anto­nio Iturbe, Roberto San­ti­ago i Vicenç Villa­toro.

Josan Hatero (Bar­ce­lona, 1970) escriu des de l’ado­lescència. Va debu­tar el 1996 amb els con­tes de Bio­grafía de la huida. Ha publi­cat novel·les per a adults i més lli­bres de relats, a més de novel·les juve­nils com ara Vol­verán a por mí, escrita a qua­tre mans amb Use Lahoz. A l’edi­to­rial Edebé ha publi­cat El inso­por­ta­ble Cor­ne­lius Bloom, per al públic infan­til, i Dis­fraz de héroe, per al públic juve­nil.

“El ger­men va ser un mal­son que vaig tenir fa qua­tre o cinc anys. Vaig somiar que per un error admi­nis­tra­tiu havia de tor­nar a fer la mili, que ja vaig fer el 1990. L’endemà, pen­sant en el somni, se’m va acu­dir la idea d’en Nico. I si, a causa d’un error admi­nis­tra­tiu, cri­des­sin un nen a files durant una guerra? Em va sem­blar un punt de par­tida tan pro­me­te­dor”, explica Hatero. Però ho va dei­xar estar. “Em feia por escriure la història i que el desen­vo­lu­pa­ment no estigués a l’altura d’aquest començament.”

L’impuls per escriure la novel·la va ser la mort del seu pare la tar­dor de 2022. “Va ser la meva manera de supor­tar el dolorós dol, escriure la història d’un nen que té el mateix nom que el seu pare i mos­trar com aquesta sim­ple herència ser­veix per mar­car-li la vida, per for­mar-li la iden­ti­tat.” La novel·la no està ubi­cada en cap temps con­cret ni en cap país, “perquè la guerra no n’entén de naci­o­na­li­tats ni d’èpoques”.

A Reis de la mun­ta­nya, diver­sos ado­les­cents d’un cen­tre de menors hau­ran d’apren­dre a sobre­viure sols a la natura després de pro­pa­gar-se un virus letal per tot el pla­neta. Aïllat de la civi­lit­zació i amb con­flic­tes interns con­ti­nus, el grup haurà de crear les regles del seu nou cos­mos. Una dis­to­pia que indaga en l’essència d’aquests joves, que no són àngels, però tam­poc dimo­nis.

El jurat juve­nil estava for­mat per Xavier Bri­nes, Paula Jarrín, Òscar López, Rosa Navarro Durán i Care San­tos.

Daniel Hernández Cham­bers (Santa Cruz de Tene­rife, 1972), després d’uns anys en què va fer fei­nes diver­ses (cam­brer d’una gela­de­ria, trans­crip­tor de brai­lle, grum d’un hotel a Lon­dres, super­vi­sor de vol, tra­duc­tor, cap d’estació i maqui­nista al fer­ro­car­ril d’Ala­cant...) es va dedi­car a escriure i té publi­ca­des més de cin­quanta obres de ficció publi­ca­des i ha rebut diver­sos pre­mis. Amb Edebé ha publi­cat la sèrie Chelo Hol­mes i les novel·les Águi­las sobre Damasco, His­to­rias de miedo en el faro, El álbum de pala­bras de Elvira i El mapa de los impo­si­bles, que van ser fina­lis­tes en edi­ci­ons con­se­cu­ti­ves del premi Edebé. Ara, per fi l’ha gua­nyat.

“La pri­mera versió la vaig escriure fa anys, abans fins i tot de la nos­tra pandèmia. Per casu­a­li­tat vaig lle­gir un arti­cle en un diari sobre un grup de boy scouts als quals els va pas­sar una cosa sem­blant a la que els passa als pro­ta­go­nis­tes de la novel·la, se’n van anar d’acam­pada als Piri­neus uns dies abans que esclatés la Guerra Civil i van tri­gar mesos a poder tor­nar a casa”, explica Hernández. “En un pri­mer moment vaig deci­dir can­viar la guerra per un virus letal sim­ple­ment perquè ja tinc diver­ses obres amb dife­rents guer­res com a teló de fons. Després va arri­bar la covid...”
Lluís Llort - El Punt AVUI

Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat