Català - Castellano
DARSE DE ALTA
Els escrits llibertaris d’Albert Camus
Noticia anterior
Noticia siguiente
Els escrits llibertaris d’Albert Camus
  1/3/2024Escrits llibertaris’ conté petites joies com la carta de Simone Weil a Georges Bernanos
No era estrany en les publi­ca­ci­ons del Movi­ment Lli­ber­tari dels anys qua­ranta, cin­quanta i sei­xanta tro­bar arti­cles d’opinió d’Albert Camus sobre la guerra d’Espa­nya o sobre la relació entre deter­mi­nats aspec­tes de l’escrip­tor amb Baku­nin, sobre­tot amb la magnífica L’home revol­tat, una pre­clara obser­vació sobre els fills de Caín i la indis­po­sició de l’home lliure con­tra el poder. Con­servo una edició d’aque­lla època, ¡España libre!, publi­cada a Mèxic el 1966, de la qual vaig par­lar sovint amb la meva pro­fes­sora de l’Autònoma, l’esti­mada Lucile Nuss­baum, quan era alumne seu un llunyà 1977 o 1978. Nuss­baum conei­xia l’exili repu­blicà per experiència pròpia i les con­ver­ses apas­si­o­na­des vivien en un inter­regne entre les clas­ses i la revo­lució, que ales­ho­res pensàvem tenir a l’abast. El lli­bre mexicà duia un pròleg del diri­gent con­fe­de­ral Juan M. Molina Jua­nel, que accen­tu­ava les opi­ni­ons de Camus sobre la península dis­sor­tada, una per exem­ple al diari CNT del 1944: “No hi haurà Europa men­tre hi hagi Franco. No hi haurà uni­tat pos­si­ble allà on la consciència està esgar­ra­pada. I la gran ofensa de la consciència euro­pea és el man­te­ni­ment d’una dic­ta­dura il·legal i sag­nant per a les matei­xes naci­ons que pre­te­nien i pre­te­nen encara llui­tar con­tra les dic­ta­du­res. Els Estats Units volen opo­sar-se al comu­nisme sos­te­nint Franco.” Van haver de pas­sar mol­tes dècades perquè Espa­nya s’integrés a Europa i les man­can­ces de con­duc­tes democràtiques sovint apa­rei­xen al nucli mateix dels par­tits, un dels més grans fun­dat a par­tir dels minis­tres del dic­ta­dor. Per aquest motiu i pel sim­ple fet de lle­gir Camus, és con­ve­ni­ent adqui­rir Escrits lli­ber­ta­ris, que publica Raig Verd amb tra­ducció d’Anna Casas­sas, que ja havia pre­sen­tat pel x segell El pri­mer home i La cai­guda. També havia revi­sat la històrica tra­ducció de Joan Fus­ter i Josep Palàcios de L’home revol­tat. 

Com­ple­ment ideal dels lli­bres i els arti­cles sobre Espa­nya, a la con­tra­co­berta d’Escrits lli­ber­ta­ris se’ns diu que Albert Camus com­ple­menta i enri­queix amb aquests tex­tos la seva nar­ra­tiva i el seu assaig L’home revol­tat, una obra fona­men­tal sobre l’ésser humà i la història de la revolta i el poder: “Així ens ofe­reix noves pers­pec­ti­ves sobre la ja molt cone­guda bibli­o­gra­fia de l’autor i les seves posi­ci­ons ideològiques, defuig la imatge de l’autor allu­nyat de la soci­e­tat del seu temps, per­fila noves idees sobre les rela­ci­ons soci­o­polítiques i, en defi­ni­tiva, con­tri­bu­eix a repen­sar la imatge de l’autor que es tenia fins ales­ho­res. Aquest recull ens inter­pel·la ara més que mai per tro­bar solu­ci­ons a les cri­sis de les esquer­res i per com­ba­tre les acci­ons de l’extrema dreta.” No només això, sinó que el volum conté també peti­tes joies com la carta de Simone Weil a Geor­ges Ber­na­nos, autor d’Els grans cemen­ti­ris sota la lluna. A la carta, Weil refle­xi­ona sobre les seves vivències en la Guerra Civil i les lec­tu­res del nar­ra­dor francès, fent un al·legat de Dur­ruti, la CNT, la FAI, i des­mar­cant-se de la con­tesa quan, segons la seva opinió, el com­bat s’havia con­ver­tit en una riva­li­tat entre Ale­ma­nya, Itàlia i Rússia.

 Escrits lli­ber­ta­ris és una joia i un com­ple­ment a altres tex­tos de Camus perquè el premi Nobel del 1957 era un home impli­cat en els debats del seu temps, no moti­vat exclu­si­va­ment per les diva­ga­ci­ons filosòfiques i el postu­reig ideològic. Camus menja sar­di­nes i pata­tes al cos­tat dels pàries i admira les legi­ons de pobres que van inten­tar can­viar Espa­nya abans que les for­ces catòliques, la noblesa i els mili­tars tor­nes­sin al lati­fundi. És un lli­bre per sem­pre d’un autor únic.

David Castillo - El Punt AVUI
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat