FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
En el marc de l’exposició ‘Quàntica’, el CCCB està programant nou pel·lícules relacionades dins del cicle de cinema Gandules’19
Noticia anterior
Noticia següent
En el marc de l’exposició ‘Quàntica’, el CCCB està programant nou pel·lícules relacionades dins del cicle de cinema Gandules’19
ACEC  9/8/2019L a nova narrativa 
La física quàntica con­vida a pen­sar en bifur­ca­ci­ons, mul­ti­pli­ci­tats i rea­li­tats paral·leles


L’expo­sició Quàntica, que es pot veure al Cen­tre de Cul­tura Con­tem­porània de Bar­ce­lona (CCCB) fins al 24 de setem­bre, aporta claus per enten­dre els prin­ci­pis de la física quàntica i ho fa a través del tre­ball cre­a­tiu con­junt de científics i artis­tes. El pro­jecte con­vida a explo­rar els nous para­dig­mes de la ciència moderna per poder-los valo­rar i cri­ti­car.

 

Dins el marc, o més ben dit, de la temàtica d’aquesta expo­sició, tindrà lloc al Pati de les Dones del CCCB el cicle de cinema d’estiu Gan­du­les’19, els dimarts, dime­cres i dijous, des del pas­sat 6 d’agost fins al 22 del mateix mes, a les deu del ves­pre.

 

Uni­ver­sos paral·lels, viat­ges en el temps o abo­li­ci­ons de l’ordre raci­o­nal són pro­ta­go­nis­tes del cicle. El CCCB pro­posa nou pel·lícules en què con­cep­tes deri­vats de la revo­lució quàntica han ins­pi­rat la cre­ació de nous ima­gi­na­ris. El cicle ha estat comis­sa­riat pel crític de cinema Jordi Costa.

 

La gra­dual infil­tració en l’àmbit de la cul­tura popu­lar de con­cep­tes deri­vats de la ter­cera gran revo­lució en la història de la cos­mo­lo­gia no només ha ins­pi­rat la cre­ació de nous ima­gi­na­ris en les fic­ci­ons de gènere fantàstic, sinó que també ha posat en crisi la con­cepció tra­di­ci­o­nal del relat. De tot model de relat. Un uni­vers en expansió acce­le­rada cap al seu col·lapse no sem­bla un hàbitat natu­ral per als dis­cur­sos tan­cats de natu­ra­lesa monolítica.

 

Les reve­la­ci­ons de la física quàntica con­vi­den a pen­sar en bifur­ca­ci­ons i mul­ti­pli­ci­tats, en rea­li­tats paral·leles i iden­ti­tats ines­ta­bles, i con­nec­ten amb alguns plan­te­ja­ments radi­cals d’una filo­so­fia de la post­mo­der­ni­tat que va detec­tar la cadu­ci­tat dels grans relats uni­ta­ris.

 

Pro­grama
Les sis pel·lícules que es poden veure en el que queda de mes són:

 

Dimarts 13
Uncle Boon­mee recu­erda sus vidas pasa­das (Uncle Boon­mee who can recall his past lives), d’Apic­hat­pong Wee­ra­set­hakul

 

Dimecres 14
Sym­bol (Shin­boru), de Hitoshi Mat­su­moto

 

Dijous 15
Mind Game (Maindo Gêmu), de Masa­aki Yuasa i Koji Mori­moto

 

Dimarts 20
Fish & Cat (Mahi va gor­beh), de Shah­ram Mokri


Dimecres 21
Don­nie Darko, de Ric­hard Kelly  i el es cicle clou el dijous 22 amb una sessió doble
La Jetée, de Chris Marker, i T’estimo, t’estimo (Je t’aime, je t’aime), d’Alain Res­nais.

 

Gandules 19

Artícles relacionats :

Noticia anterior
Noticia següentCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat