FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Sobre els llibres que no es venen
Noticia anterior
Noticia següent
Sobre els llibres que no es venen
ACEC  19/8/2019E l Gremi d’Edi­tors va donar unes dades reve­la­do­res sobre el con­sum de lli­bres a l’Estat. Expli­cava que el 40% dels 225 mili­ons de lli­bres edi­tats tor­na­ven al magat­zem. S’ho ima­gi­nen? Dis­tribuïdors i edi­tors coin­ci­dien i fins i tot aug­men­ta­ven aques­tes dades movent les xifres fins al 40% esmen­tat. Abans, equi­vo­car-se en el tiratge equi­va­lia al suïcidi, però avui es fan tirat­ges més mesu­rats i es ree­di­ten o es reim­pri­mei­xen amb més faci­li­tat. Alguns espe­ci­a­lis­tes afir­men que cal­dria filar més prim per evi­tar mal­ba­ra­ta­ments indus­tri­als i ecològics, però si ho com­pa­rem amb el men­jar que va a les escom­bra­ries el resul­tat tam­poc no és tan escan­dalós. Pot­ser cal­dria acti­var els exce­dents de manera ima­gi­na­tiva.

 

David Castillo
Punt-Avui

 

Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següentCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat