FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Les dues cares dels miralls. Jordi Nopca guanya el primer premi Proa amb ‘La teva ombra’, una novel·la actual protagonitzada per dos germans
Noticia anterior
Noticia següent
Les dues cares dels miralls. Jordi Nopca guanya el primer premi Proa amb ‘La teva ombra’, una novel·la actual protagonitzada per dos germans
ACEC  18/11/2019El coneixíem com a peri­o­dista, nar­ra­dor de con­tes i habi­tual dels reci­tals lite­ra­ris de Bar­ce­lona, però ahir Jordi Nopca (Bar­ce­lona, 1983) es va con­ver­tir amb La teva ombra en el gua­nya­dor de la pri­mera edició del premi Proa, amb què el grup 62 –pro­pi­e­tat de Pla­neta– inten­tarà com­pen­sar la pèrdua del premi Sant Jordi, que Òmnium va des­viar cap a un altre segell.

Dotat amb qua­ranta mil euros, el pre­si­dent del Grup 62, Josep Ramo­neda, el va defi­nir com un premi potent que bus­carà un calen­dari alter­na­tiu als grans pre­mis que es publi­quen de cara a la diada de Sant Jordi. El mem­bre del jurat Xavier Pla va obser­var el salt qua­li­ta­tiu que han repre­sen­tat els 63 ori­gi­nals pre­sen­tats al guardó, amb pre­pon­derància de les temàtiques ambi­en­ta­des en la Guerra Civil i altres con­flic­tes. També va afir­mar que la novel·la, de gai­rebé 500 pagi­nes, està ambi­en­tada en el pre­sent i la va defi­nir com a “diver­tida i engi­nyosa”. Va des­ta­car el con­flicte dels dos ger­mans pro­ta­go­nis­tes i nar­ra­dors i altres com­po­nents de la situ­ació actual per als joves, com ara la pre­ca­ri­e­tat labo­ral i la riquesa en referències musi­cals, literàries i cine­ma­togràfiques “dins d’una espi­ral nar­ra­tiva que atrapa el lec­tor des de la pri­mera fins a l’última pàgina. Amb un estil sac­se­jat i irònic, que recrea les piru­e­tes amo­ro­ses de dos ger­mans a la cerca frenètica d’una iden­ti­tat dins una explo­ració per­so­nal, sexual i gene­ra­ci­o­nal”.

Per la seva part, i des de la seva habi­tual timi­desa, Nopca va par­lar d’una trama on els miralls són fona­men­tals, tot asse­gu­rant que la situ­ació que pre­sen­tava era més fosca que clara: “És una història que s’aguanta sobre la infi­de­li­tat i la ven­jança”, tot i reconèixer que no havia optat per una novel·la negra, sinó per un text on el con­tin­gut i l’estil tin­gues­sin un paper pri­mor­dial. A través dels dos ger­mans que expo­sen en pri­mera per­sona la versió d’uns fets ocor­re­guts l’estiu del 2011, l’escrip­tor i peri­o­dista va reblar que sem­pre intenta que en una frase pugui “fer som­riure i esfe­reir”. Pla també va des­ta­car el com­po­nent jove de l’obra, que pot ambi­en­tar-se en el Sónar. O reflec­tir la música de ban­des del pop britànic com ara Blur, Suede, Oasis i Pla­cebo, com va pun­tu­a­lit­zar l’escrip­tor. En les interes­sants refle­xi­ons que va ofe­rir men­tre se sen­tia més còmode es va decan­tar pel roman­ti­cisme i la novel·la gòtica, sobre­tot la de les ger­ma­nes Brönte. Després de comen­tar que la novel·la li havia por­tat molts anys de feina, va fer una dis­qui­sició sobre Tols­toi i Dos­to­ievski, tot evo­cant quan va estu­diar durant un any lite­ra­tura russa a la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lona, esmen­tant els pro­fes­sors Helena Vidal i Ricard San Vicente: “Després d’haver defen­sat sem­pre Tols­toi, m’he tro­bat en aquesta obra més a prop de Crim i càstig, de Dos­to­ievski”. Nopca va sal­tar, però, a recor­dar la influència també de la pel·lícula Grem­lins, per aca­bar accen­tu­ant: “Tinc la sen­sació d’haver escrit tres novel·les en comp­tes d’una, on la com­ple­xi­tat i la fra­gi­li­tat van lli­ga­des.” La novel·la arri­barà a les lli­bre­ries el 20 de novem­bre.

 

 

David Castillo
Punt Avui

Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següentCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat