FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Mor l'escriptora Isabel-Clara Simó als 76 anys.
Noticia anterior
Noticia següent
Mor l'escriptora Isabel-Clara Simó als 76 anys.
ACEC  15/1/2020P ro­fes­sora, Peri­o­dista, escrip­tora, va publi­car una cin­quan­tena de lli­bres, prin­ci­pal­ment de nar­ra­tiva però també de poe­sia, tea­tre, assaig, guions radiofònics i tele­vi­sius, prosa i tra­ducció; a més dels arti­cles publi­cats en premsa, entre els quals una columna diària a l’AVUI (el 2003 va fer un recull dels seus arti­cles a En legítima defensa) i al Punt Avui durant molts anys.

 

El 1978 va ini­ciar la seva tra­jectòria literària amb la con­cessió del Premi Víctor Català, amb el recull És quan miro que hi veig clar (1979). Publica Júlia (1983), Alcoi-Nova York (1985), T’estimo, Marta (1984),Històries per­ver­ses (1992), guar­do­nat amb el premi Crítica Serra d’Or, La sal­vatge (1993), ele­gia de Dolo­res Men­doza guar­do­nada amb el Premi Sant Jordi, traduïda a nom­bro­sos idi­o­mes i amb ree­di­ci­ons cons­tants; La inno­cent (1995), Premi València de Lite­ra­tura Per­fils Cru­els (1995), Dones (1997), El gust amarg de la cer­vesa (1999) Esti­mats homes (una cari­ca­tura) (2002), Ange­lets (2004)i Homes (2010), entre molts altres.

 

El 2016 és nome­nada degana de la Ins­ti­tució de les Lle­tres Cata­la­nes, càrrec pel qual ocupa la pre­sidència de la Junta de Govern, òrgan supe­rior de la ILC, i la vice­pre­sidència del Con­sell Asses­sor. El 2017 la seva tra­jectòria és reco­ne­guda amb un dels pre­mis més pres­ti­gi­o­sos del nos­tre àmbit cul­tu­ral, el Premi d’Honor de les Lle­tres Cata­la­nes.

 

Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següentCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat