FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Bases específiques de les beques per a la creació i la traducció literàries
Noticia anterior
Noticia següent
Bases específiques de les beques per a la creació i la traducció literàries
ACEC  24/2/2021A tès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques, en l'àmbit de les lletres, per a la creació i la traducció literàries.

Previsió de període de presentació de sol·licituds: entre el 24 de febrer i l’11 de març


Bases específiques 

—1 Objecte
La finalitat d'aquesta línia és donar suport a les propostes d'activitats literàries en les modalitats següents:a) Creació: per a la creació d'obres literàries en llengua catalana i occitana en tots els gèneres i modalitats,tant d'autors consolidats com de nous creadors. Es beca la dedicació de l'autor/a a la creació literària.
b) Traducció: per a la traducció al català i a l'occità d'obres literàries d'especial relleu escrites originàriament en una llengua diferent del castellà. Es beca la dedicació a la traducció.

—2 Persones beneficiàries 
Poden optar a aquestes beques les persones físiques i les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen aquestes bases.

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats 
Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:
a) Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud, per a un únic projecte i per a una sola modalitat.
b) L'activitat s'ha de dur a terme durant un mínim de cinc mesos de dedicació. Se'n poden excloure projectesper als quals, a causa del seu contingut, no quedi justificada una dedicació mínima de cinc mesos.

—4 Quantia
4.1 Les beques constitueixen una dotació econòmica no proporcional a les despeses.
4.2 L'import de la beca és de 6.000,00 euros.
4.3 El nombre de beques s'ha d'establir en cada convocatòria.
4.4 L'import de la beca, en concurrència amb altres beques o ajuts, ingressos o recursos per al mateix projecte, no pot superar el cost del projecte. A aquests efectes, s'entén que el cost del projecte és el cost de la manutenció per dedicació al projecte, calculat a raó de 45,00 euros per dia natural.

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveuen les bases generals 8 i 12.5, la documentació següent:
a) Una mostra suficient. A l'efecte d'aquestes bases, es consideren mostra suficient 40.000 caràcters, amb espais inclosos, en el cas de narrativa, teatre o guions audiovisuals; 20.000 caràcters, amb espais inclosos, en el cas de literatura infantil i juvenil i còmic, i de 50 versos en el cas de poesia. En el cas de la modalitat b) de la base 1 cal acompanyar la mostra de la traducció amb el fragment corresponent en llengua original.
b) Currículum literari de la persona que sol·licita la beca.
c) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es. No cal presentar el pressupost que preveu la base general 8.1.b).

—6 Criteris de valoració
6.1 En el cas de la modalitat a) de la base 1 (creació) les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb l'aplicació dels criteris següents:
a) La qualitat previsible de l'obra, atesa sobretot la mostra que se'n pugui examinar (fins a 4 punts). 
a.1) Qualitat previsible molt alta: 4 punts.
a.2) Qualitat previsible alta: 3 punts.
a.3) Qualitat previsible mitjana: 2 punts.
a.4) Qualitat previsible baixa: 1 punt.
a.5) Qualitat previsible molt baixa o insuficient: 0 punts.
b) L'interès cultural del projecte de creació de l'obra tenint en compte aspectes com el tema tractat o el caràcter innovador dels recursos estilístics emprats (fins a 4 punts).
b.1) Interès molt alt: 4 punts.
b. 2) Interès alt: 3 punts.
b.3) Interès mitjà: 2 punts.
b.4) Interès baix: 1 punt.
b.5) Interès molt baix o insuficient: 0 punts.
c) El currículum o la trajectòria de l'autor o autora que sol·licita la beca (fins a 2 punts).
c.1) Àmplia experiència o trajectòria de l'autor o autora: 2 punts.
c.2) Suficient experiència o trajectòria de l'autor o autora: 1 punt.
c.3) Cap experiència o trajectòria de l'autor o autora: 0 punts.

6.2 En el cas de la modalitat b) de la base 1 (traducció) les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb l'aplicació dels criteris següents:
a) La qualitat previsible de la traducció, atesa sobretot la mostra que se'n pugui examinar i la trajectòria de lapersona traductora sol·licitant (fins a 4 punts).
a.1) Qualitat previsible molt alta: 4 punts.
a.2) Qualitat previsible alta: 3 punts.
a.3) Qualitat previsible mitjana: 2 punts.
a.4) Qualitat previsible baixa: 1 punt.
a.5) Qualitat previsible molt baixa o insuficient: 0 punts.
b) L'interès de la incorporació al català o a l'occità de l'autor o autora o de l'obra literària que es proposa traduir, especialment quan es tracti de versions d'obres de cultures remotes en el temps o en l'espai o de literatures poc traduïdes al català o a l'occità (fins a 4 punts).
b.1) Interès molt alt: 4 punts.
b.2) Interès alt: 3 punts.
b.3) Interès mitjà: 2 punts.
b.4) Interès baix: 1 punt.
b.5) Interès molt baix o insuficient: 0 punts.
c) El currículum o la trajectòria del traductor o traductora que sol·licita la beca (fins a 2 punts).
c.1) Àmplia experiència o trajectòria del traductor o traductora: 2 punts.
c.2) Suficient experiència o trajectòria del traductor o traductora: 1 punt.
c.3) Cap experiència o trajectòria del traductor o traductora: 0 punts.

—7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional
No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les beques que regula la base general 11.4.

—8 Justificació
Les persones beneficiàries han de presentar la documentació següent:
a) La totalitat de l'obra en suport electrònic no més tard del darrer dia hàbil de gener de l'any següent a laconcessió de l'ajut.
b) Declaració responsable de la durada final de dedicació a la creació o traducció de l'obra.
c) Declaració responsable amb la relació detallada d'altres subvencions o ingressos que hagin finançat elprojecte, amb indicació del seu import i procedència, si escau.

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries
A més de les obligacions que preveu la base general 18, en el termini d'un més després de la publicació del'obra de creació o traducció, si és el cas, les persones beneficiàries n'han de lliurar a la Institució de les LletresCatalanes un exemplar o bé comunicar l'enllaç que permeti accedir-hi, en cas que es difongui en línia.

—10 Revocació
És causa de revocació, a més de les que preveu la base general 20, el fet que l'activitat feta no assoleixi elnivell de qualitat exigible, d'acord amb la mostra presentada amb el projecte.

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següentCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat