Català - Castellano
DONAR-SE D’ALTA
Dues-centes personalitats del món literari alerten sobre la crisi climàtica
Noticia anterior
Noticia següent
Dues-centes personalitats del món literari alerten sobre la crisi climàtica
ACEC  23/5/2023S ’han adherit a un manifest promogut pel PEN Català sobre els “efectes devastadors” del canvi climàtic sobre el planeta

Dues-cen­tes per­so­na­li­tats del món lite­rari han subs­crit un mani­fest del PEN Català que denun­cia la situ­ació climàtica en la qual es troba el pla­neta i dema­nen un canvi “pro­fund” del model econòmic, cul­tu­ral i social. El text, que ha estat impul­sat pel nou Comitè d’Emergència Climàtica del PEN Català i porta per títol Crida per la terra des del món de les lle­tres, reclama evi­tar els efec­tes “més devas­ta­dors” de la crisi climàtica.

“El canvi neces­sari ha d’anar més enllà de la cosmètica i ha de superar l’actual capi­ta­lisme que per­se­gueix un crei­xe­ment con­ti­nuat en un pla­neta de recur­sos finits. Ha de ser al mateix temps un canvi polític, econòmic i cul­tu­ral: tant els governs com la població ha d’assu­mir la neces­si­tat d’una vida amb menys con­sum de recur­sos”, han con­cre­tat des del PEN Català en una infor­mació reco­llida per l’ACN.

“Els efec­tes de tot ple­gat sobre les con­di­ci­ons de vida estan ínti­ma­ment lli­gats a la qüestió de la justícia glo­bal: els impac­tes més greus reca­uen sobre les pobla­ci­ons més vul­ne­ra­bles, nor­mal­ment mem­bres de les soci­e­tats que menys han con­tribuït a l’emissió de gasos hiver­na­cles o a la sobre­ex­plo­tació dels recur­sos del pla­neta”, lamenta el text del mani­fest.

“Estam con­vençuts, també, que la recon­ci­li­ació amb els límits físics del pla­neta haurà d’anar lli­gada a la igual­tat de gènere, racial i de classe a la redis­tri­bució més justa de la renda, a la garan­tia de vida digna per a totes les per­so­nes que com­par­tim la casa comuna i a l’apro­fun­di­ment en els meca­nis­mes democràtics de presa de deci­si­ons”, con­clou el text.

El mani­fest plan­teja mesu­res com reduir l’impacte ambi­en­tal de l’acti­vi­tat cul­tu­ral i refle­xi­o­nar sobre com reflec­teix la lite­ra­tura del segle XXI la crisi ambi­en­tal. També es plan­te­gen com ha de ser la infor­mació en temps d’emergència climàtica. “Donant a la qüestió la rellevància que cal i trans­me­tent la infor­mació de manera veraç, sense enganys i sense dependència d’interes­sos de les cor­po­ra­ci­ons con­ta­mi­nants”, han con­cre­tat.

Altres ini­ci­a­ti­ves que han pro­po­sat per com­ba­tre la crisi climàtica són inci­dir més en la denúncia de les vio­la­ci­ons de drets humans pati­des pels acti­vis­tes de l’eco­lo­gisme i refle­xi­o­nar sobre els patro­ci­nis cul­tu­rals lli­gats a les for­mes més des­truc­ti­ves d’acti­vi­tat empre­sa­rial o finan­cera.

Entre els sig­nants hi ha noms com Vicenç Altaió, Sebastià Alza­mora, Joa­quim Carbó, Gemma Ruiz, Sebastià Por­tell, Antònia Vicens, Llu­cia Ramis, Pol Guasch o Josep Vall­verdú. El llis­tat es com­pleta amb noms com Josep-Lluís Carod Rovira, Anna Casas­sas, Núria Iceta, Joan Lluís-Lluís, Jordi Puntí, Maria Mercè Roca, Olga Xiri­nacs, Mar­ga­rida Arit­zeta, Manuel Bai­xauli, Lluís Calvo, Manuel For­cano, Víctor Gar­cia Tur, Biel Mes­quida, Vinyet Panye­lla o Fran­cesc Serés.

El PEN Català ini­ciarà una segona fase per bus­car l’adhesió d’enti­tats, grups i per­so­nes indi­vi­du­als que es vul­guin adhe­rir al text. Pre­ci­sa­ment, el pre­sen­ta­ran aquest dis­sabte a la Fira Lite­ral amb un diàleg entre el cap del comitè d’Emergència Climàtica del PEN Català, Miquel Àngel Llau­ger, i els escrip­tors Laia Malo i Josep Lluís Badal.


Firma el manifest 
Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següent


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat