Català - Castellano
DONAR-SE D’ALTA
Mor als 83 anys Joaquim Mallafrè, traductor de l’‘Ulisses’
Noticia anterior
Noticia següent
Mor als 83 anys Joaquim Mallafrè, traductor de l’‘Ulisses’
  22/2/2024E l tra­duc­tor reu­senc i pro­fes­sor de la Uni­ver­si­tat Rovira i Vir­gili Joa­quim Mallafrè ha mort als 83 anys, segons ha infor­mat en un comu­ni­cat el Cen­tre de Lec­tura de Reus, del qual era soci d’honor. Fill il·lus­tre de la ciu­tat i mem­bre de la secció filològica de l’Ins­ti­tut d’Estu­dis Cata­lans, Mallafrè és un dels tra­duc­tors més esti­mats i res­pec­tats del país, sobre­tot des que es va donar a conèixer per la pro­esa de tra­duir l’Ulis­ses de James Joyce al català, l’any 1981, a través d’una cam­pa­nya de micro­me­ce­natge impul­sada per la lli­bre­ria bar­ce­lo­nina Lete­ra­dura. Va tar­dar set anys a com­ple­tar-la, el mateix temps que havia neces­si­tat Joyce per escriure-la.

Generós com pocs, Mallafrè mai va retreure als nom­bro­sos lec­tors i peri­o­dis­tes que insis­tien sem­pre a defi­nir-lo com “el tra­duc­tor de l’Ulis­ses” (com fa aquesta mateixa res­se­nya) que es negligís la llarga llista d’obres d’altres grans autors de la lite­ra­tura anglo­sa­xona que havia traduït amb la mateixa cura i rigor, des de Lau­rence Sterne a Rudyard Kipling, John Stein­beck, Harold Pin­ter o Samuel Beckett. La també tra­duc­tora Dolors Udina, que lamen­tava a les xar­xes la mort de Mallafrè defi­nint-lo de “mes­tre per excel·lència”, recor­dava com l’havia “fas­ci­nat” la seva tra­ducció de Vida i opi­ni­ons de Tris­tam Shandy, de Sterne, afir­mant: “Aspi­rava (aspiro) a fer un dia una tra­ducció tan bri­llant com aque­lla.”

El seu nom als crèdits de qual­se­vol d’aquests lli­bres era una garan­tia no només de solvència pro­fes­si­o­nal sinó d’atenta escolta de la pròpia llen­gua per fer-li dir amb la màxima natu­ra­li­tat allò que escri­vien autors que fins lla­vors sem­bla­ven inac­ces­si­bles. I així i tot, la seva gene­ro­si­tat s’este­nia també, en una entre­vista con­ce­dida fa dos anys a aquest diari, poc després de rebre el I Premi Mont­ser­rat Abelló a la seva tra­jectòria, als cor­rec­tors que, amb els seus sug­ge­ri­ments, con­tribuïen a polir i millo­rar la tasca dels tra­duc­tors.

E. Vázquez - El Punt AVUI
Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següent


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat