Català - Castellano
DARSE DE ALTA
Aula i record per a Marçal.
Noticia anterior
Noticia siguiente
Aula i record per a Marçal.
ACEC  28/5/2019Aula i record per a Marçal
 L’ACEC organitza avui i demà a l’Ateneu unes jornades de Maria-Mercè Marçal
“Amb el temps l’obra de Marçal ha cres­cut i s’ha fet més visi­ble per a les noves gene­ra­ci­ons”
Amb el pre­text del canvi de nom de l’Aula d’Escrip­tors de l’Ate­neu Bar­ce­lonès pel de la poeta Maria-Mercè Marçal, l’Asso­ci­ació Col·legial d’Escrip­tors de Cata­lu­nya (ACEC) va deci­dir orga­nit­zar les jor­na­des Maria-Mercè Marçal, lle­gat i influència avui i demà a les 19 h en memòria de l’escrip­tora d’Ivars d’Urgell.


El mes de juliol pas­sat va fer vint anys de la des­a­pa­rició de la poeta –quan només tenia 45 anys–, segu­ra­ment la més influ­ent de la lite­ra­tura cata­lana moderna. Coor­di­na­des per David Cas­ti­llo, pre­si­dent de l’ACEC, a les dues ses­si­ons hi par­ti­ci­pa­ran alguns amics, com­panys i espe­ci­a­lis­tes en la seva obra, com ara Marta Pes­sar­ro­dona, últim Premi d’Honor de les Lle­tres Cata­la­nes; la seva biògrafa Maria Lluïsa Julià, autora d’Una vida (Galàxia Guten­berg), i els poe­tes Miquel de Palol i Ramon Balasch Pinyol, que van par­ti­ci­par amb ella en la ges­tació de Lli­bres del Mall en la dècada dels setanta –el segon va ser pare­lla de la poeta.


Les dues jor­na­des es clou­ran amb lec­tu­res de poe­mes de Marçal per part de Mireia Cala­fell i Núria Martínez-Ver­nis, dues de les veus més des­ta­ca­des de les dar­re­res pro­mo­ci­ons de la nos­tra poe­sia. L’escrip­tor David Cas­ti­llo, que va ser inter­lo­cu­tor de Marçal des dels anys vui­tanta, quan la va conèixer, ha expli­cat: “Marçal és un refe­rent per a la lite­ra­tura cata­lana, però també per al femi­nisme, la lite­ra­tura de gènere i l’acció cívica, amb una obra ple­na­ment vigent i ree­di­tada al catàleg dels edi­tors. Si la lec­tura de lli­bres de poe­mes com Bruixa de dol (1979), Sal oberta (1982), La ger­mana, l’estran­gera (1985) i la novel·la La passió segons Renée Vivien(1994) ja van tenir una gran reper­cussió quan es van publi­car, amb el temps la seva obra ha cres­cut i s’ha fet visi­ble per a les noves gene­ra­ci­ons, que la tenen com un refe­rent més enllà dels tòpics. Marçal té una obra indis­cu­ti­ble que mereix relec­tu­res i no ser obli­dada.”


Les ses­si­ons coin­ci­dei­xen amb la ree­dició de La passió segons Renée Vivien a Proa, una apro­xi­mació a la vida de la poeta anglesa d’expressió fran­cesa Renée Vivien, que es va moure per l’inquiet París de començament del segle XX i que Marçal va recrear en el marc bigar­rat de la Belle Époque.Clourà les jor­na­des la seva filla, Heura Marçal.Lluís Llort
Punt/Avui


Foto: Ferran Sendra


Artículos relacionados :

Noticia anterior
Noticia siguiente


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat