FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Barcelona Poesia recupera el format de primavera durant dotze dies i el Festival Internacional de Poesia
Noticia anterior
Noticia següent
Barcelona Poesia recupera el format de primavera durant dotze dies i el Festival Internacional de Poesia
ACEC  3/5/2021B ar­ce­lona Poe­sia torna a les dates habi­tu­als en la 24a edició, que té una durada de 12 dies i recu­pera el Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal al Palau de la Música. La 24a edició del fes­ti­val Bar­ce­lona Poe­sia se cele­brarà del 7 al 18 de maig. Tal com van des­ta­car en roda de premsa els comis­sa­ris Mireia Cala­fell i Josep Pedrals, l’esde­ve­ni­ment torna a les dates habi­tu­als i s’estén durant 12 dies, que inclo­uen dos caps de set­mana: “El fes­ti­val manté la seva vocació inter­na­ci­o­nal i mul­ti­dis­ci­plinària, amb acti­vi­tats que ager­ma­nen la poe­sia amb la música, la dansa, les arts plàsti­ques i, com a fil con­duc­tor.” Alba Cid (Premi Naci­o­nal de Poe­sia Jove), Enri­que Falcón, Arnau Pons, Miren Agur Meabe, Joana Gomila i Fis­ton Mwanza Mujila són alguns dels par­ti­ci­pants en l’edició 2021 del fes­ti­val. Es retrà home­natge als cen­te­na­ris de Felícia Fus­ter i Joan Triadú, i als des­a­pa­re­guts Joan Mar­ga­rit i Josep-Ramon Bach.

Pedrals va insis­tir en el fet que un dels nusos de la poe­sia és la reflexió, la manera de pen­sar poètica, “un dels fona­ments”. Tot serà dins d’un bloc dedi­cat a les poètiques: “Amb la volun­tat d’esti­mu­lar la reflexió, el pro­grama del fes­ti­val s’ha omplert d’acti­vi­tats que abor­den la relació de la poe­sia amb con­cep­tes uni­ver­sals”: una con­versa reci­tal sobre poe­sia i amor amb Mireia Sallarès, Bego­nya Sáez i Pol Guasch; una altra sobre poe­sia i eco­no­mia amb Mario Mon­tal­betti, o una explo­ració dels límits entre poe­sia i lle­tres de cançons amb Míriam Cano. Amb la col·labo­ració del MNAC i en for­mat audi­o­vi­sual, una selecció de joves poe­tes diran els seus ver­sos en diàleg amb obres del museu on la guerra hi és repre­sen­tada. Des de l’altre cantó de la cre­ació, David Bestué par­larà de la relació de les seves obres escultòriques amb la poe­sia. La mexi­cana Carla Faes­ler i l’argentí Pedro Mai­ral con­ver­sa­ran amb la peri­o­dista Anna Gui­tart sobre els camins que cre­uen més interes­sants en la poe­sia ame­ri­cana actual. I Arnau Pons mode­rarà una taula rodona sobre la vigència de l’Anto­lo­gia de la poe­sia social cata­lana, que Àngel Car­mona Ris­tol va publi­car el 1970. A més, al llarg de qua­tre tau­les rodo­nes, s’ana­lit­zarà el paper històric i actual de les revis­tes de poe­sia, una de les for­mes més clàssi­ques i per­vi­vents de pre­sen­tar el poema en soci­e­tat, amb repre­sen­tants de revis­tes com ara Rosa cúbica, Kokoro, Paraíso, Qui­mera, Reduc­ci­ons, Qua­dern de Versàlia, Mirall de glaç, Gar­gots, Tur­ba­multa, Branca, Poetry Spam, Son­Ho­ras i La más bella.

Els comis­sa­ris van des­ta­car els accents diver­sos de la con­vo­catòria d’aquest any com “una decla­ració d’inten­ci­ons” des de la sessió inau­gu­ral de l’spoken word britànica Kae Tem­pest, una de les veus més pode­ro­ses i inno­va­do­res de la poe­sia actual, en un reci­tal pur, en soli­tari i sense música. La bra­si­lera Angélica Frei­tas, mal­son per als segui­dors de Bol­so­naro, que ata­quen els ver­sos que apa­rei­xen a les pin­ta­des de les ciu­tats bra­si­le­res, viat­jarà des de Berlín, on viu actu­al­ment, per con­ver­sar amb el seu edi­tor bar­ce­loní, Aníbal Cris­tobo, sobre la seva poe­sia, que dis­para direc­ta­ment con­tra l’hete­ro­pa­tri­ar­cat.


Descarrega't tot el programa 
Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següentCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat