FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
La Nobel feminista pendent
Noticia anterior
Noticia següent
La Nobel feminista pendent
ACEC  22/7/2021



M aryse Condé (Gua­da­lupe, 1937) és una escrip­tora i acti­vista femi­nista que fa anys que sona com a Nobel de lite­ra­tura. El 2018 es va reconèixer el con­junt de la seva obra amb el Nobel alter­na­tiu que es va con­ce­dir quan es va can­cel·lar el premi ofi­cial a causa de l’escàndol pro­ta­go­nit­zat pel dra­ma­turg, fotògraf i mem­bre del jurat Jean-Claude Arnault, acu­sat d’asset­ja­ment sexual i de fil­tra­ci­ons.

Per a la cam­pa­nya de tar­dor, l’edi­to­rial man­re­sana Tigre de Paper pre­senta Jo, Tituba, bruixa negra de Salem, de Maryse Condé, amb tra­ducció d’Oriol Valls. És una obra del 1987 que “per pri­mer cop es podrà lle­gir en català”, va expli­car l’edi­tor Marc Garcés. “És una obra de ficció amb molta base real dels judi­cis de Salem del 1692 i la pri­mera de les que tenim pre­vist publi­car d’aquesta autora”, hi va afe­gir l’edi­tor d’una edi­to­rial en règim de coo­pe­ra­tiva amb vuit socis i dos més a punt de for­mar-ne part.

“Som una edi­to­rial, sí, però des del prin­cipi, i aca­bem de fer deu anys, cer­quem agi­tar el pen­sa­ment crític, per això orga­nit­zem la fira Lite­ral de lli­bres radi­cals, edi­tem la revista Catarsi i ara ens comen­cem a fer càrrec de l’edi­to­rial Bella­terra, de pen­sa­ment crític acadèmic”, va expli­car Laia Altar­riba, res­pon­sa­ble de la comu­ni­cació de l’edi­to­rial.

Una altra de les nove­tats de ficció de cara al setem­bre és Una nova època, de Sil­via Balles­tra, amb tra­ducció d’Anna Casas­sas. “No és una obra tan política com les que acos­tu­mem a publi­car, però sí que té tot de refle­xi­ons a l’entorn del pla­neta des d’una visió eco­lo­gista”, va comen­tar Garcés.

Els assa­jos que venen
A la tar­dor també publi­ca­ran sis assa­jos com­ba­tius, senya iden­titària de l’edi­to­rial. La volun­tat de can­viar. Homes, mas­cu­li­ni­tat i amor, de Bell Hooks, amb tra­ducció de Marta Pera; Com alli­be­rar-nos. El femi­nisme negre i el Com­ba­hee River Collec­tiva, de Kee­anga-Yamahtta Tay­lor, amb tra­ducció d’Aurora Balles­ter; Anar­quia rela­ci­o­nal. La revo­lució des dels vin­cles, de Juan Car­los Pérez Cortés, amb tra­ducció de Núria Vida; La fi del con­trol poli­cial, d’Alex S. Vitale, amb tra­ducció de Lour­des Bigorra; Apos­tes. Símptoma d’una època, de Cris­tina Bar­rial i Pepe Del Amo, amb tra­ducció d’Oriol Valls, i l’inici de la col·lecció de tex­tos històrics Fil Roig –coe­di­tada amb Lo Dia­ble Gros–, amb Cata­la­nisme i soci­a­lisme, de Gabriel Alo­mar amb edició i pròleg de Xavi Milian.

Lluís Llort
El Punt/Avui




Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següent







Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat