Català - Castellano
DONAR-SE D’ALTA
Homenatges a la paraula i a la imaginació
Noticia anterior
Noticia següent
Homenatges a la paraula i a la imaginació
  4/6/2024L ’àlbum il·lustrat ‘Paraules d’antes’ adapta una cançó del duet musical Arribar i Ploure


Rodolfo del Hoyo (1953) és un sant colo­menc il·lus­tre cone­gut com a acti­vista cul­tu­ral. Poeta, novel·lista, nar­ra­dor i, en espe­cial, autor de lli­bres infan­tils, ha recor­re­gut dese­nes d’esco­les de tot Cata­lu­nya mirant d’enco­ma­nar l’amor per la lite­ra­tura als més petits. El dar­rer lli­bre de la seva abun­dant pro­ducció uneix tres de les seves pas­si­ons: la poe­sia, la lite­ra­tura infan­til i les ànsies de donar pau­tes als pri­mers lec­tors. Es tracta de Tre­sors rere les por­tes (Bindi Books), amb il·lus­tra­ci­ons de Noemí Villa­muza (Palència, 1971).

 El text d’aquest lli­bre il·lus­trat és un recor­re­gut per sis estan­ces d’un pis: rebe­dor, habi­tació, cuina, bany, men­ja­dor i ter­rassa. Cada espai conté diver­sos poe­mes rela­ci­o­nats i, al final de cada part, una sèrie de ter­mes específics de l’habi­tació. A la ter­rassa, a més, hi tro­bem Haikus des de la fines­tra, com aquest: “Cami­ses al vent. / Un balcó amb roba estesa / saluda el dia”.

Un lli­bre de poe­mes deli­cat i sen­zill, tant de text com de dibui­xos, agra­da­ble, fins i tot al tacte.

També té la paraula com a eix temàtic el lli­bre Parau­les d’antes (Cos­setània), amb text del músic Ricard Farré Bal­drich –bai­xista de Txa­rango– i l’actor i poeta Àlex Pujols Canu­das, que for­men el duet musi­cal d’humor Arri­bar i Ploure. El lli­bre està il·lus­trat per Toni Galmés, artista amb una llarga tra­jectòria amb èxits com ara On és l’Estel·la? (Coma­ne­gra).

L’edi­to­rial Nanit es dedica a trans­for­mar en àlbums il·lus­trats les lle­tres de cançons popu­lars de grups i solis­tes cata­lans, com ara Txa­rango, Miki Núñez, The Tyets, Gemma Humet, Oques Gras­ses, Sopa de Cabra, Roba Estesa, Els Pets... De moment han publi­cat 21 títols. Aquesta idea l’han apli­cat a Cos­setània amb la cançó Parau­les d’antes, en què es juga amb una llarga i diver­tida llista de ter­mes incor­rec­tes que la gent gran sovint uti­litza, com ara col­madu, bart, trucu, asuntu... Cançó i lli­bre volen ser “un home­natge a la nos­tra llen­gua, als bar­ba­ris­mes, col·loquia­lis­mes i trets dia­lec­tals que sabem que no són cor­rec­tes però que for­men part dels nos­tres records d’infància i cons­tru­ei­xen el nos­tre ima­gi­nari fami­liar”, afir­men els autors.

I tan­ca­rem la secció comen­tant un lli­bre ambi­en­tat en un espai també d’antes i molt nos­trat com és la ser­ra­lada de Mont­ser­rat. Després de La Serp Estri­ca­dora s’amaga al pati de casa, de Joan Fran­cesc Cánovas i Rubén Del Rincón, i d’El gegant Pela­dits i el Joa­net de cal Puig­ja­ner, de Natàlia Oriol i Ot Boltà, la col·lecció Lle­gen­des del Mont­ser­ratí, de l’edi­to­rial d’Olesa de Mont­ser­rat Edi­ci­ons Paper d’Estrassa, ha publi­cat un nou conte, La bèstia de Mont­ser­rat, que uneix dos dels autors més reco­ne­guts de la comarca: l’escrip­tora Eli­senda Sol­sona i l’il·lus­tra­dor Oriol Malet. I també uneix la seva visió de la relació de Mont­ser­rat amb històries d’ovnis i extra­ter­res­tres.

“Aquest conte és un home­natge a les tar­des en què els nens i nenes juga­ven al car­rer i a les històries màgiques que t’inven­tes tu mateix per donar res­posta a les coses que no saps”, explica Sol­sona. “Per això, quan vaig pen­sar en l’ori­gen de Mont­ser­rat, em va sor­tir aquest punt de ciència-ficció. I aquest és l’esce­nari on explico rela­ci­ons d’amis­tat, entre ger­mans, el pas a l’ado­lescència, també, com una cosa màgica. Quan jugàvem de petits al car­rer la silu­eta de Mont­ser­rat sig­ni­fi­cava que alguna cosa havia de pas­sar. I, a més a més, soc una apas­si­o­nada del tema extra­ter­res­tre. Jo era de les que l’11 d’agost puja­ven a Mont­ser­rat”, afe­geix l’autora d’un text mos­trat per frag­ments i maque­tat d’una manera molt dinàmica. Com també són ben dinàmiques les il·lus­tra­ci­ons d’Oriol Malet, sem­pre tan encer­ta­des, per­so­nals i atrac­ti­ves.


Lluís Llort - Elpuntavui
Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següent


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat