Diumenge, 14 d'abril de 2024Castellano  


‘Nine days a week’. El passat dia 30 d'abril, es va pre­sen­tar la nova Set­mana de la Poe­sia de Bar­ce­lona, que entre el 8 i el 16 de maig omplirà de ver­sos la ciu­tat
acec2/5/2019(Foto:)
 

El passat dia 30 d'abril, en una de les sales del Palau de la Vir­reina (ICUB), es va pre­sen­tar la nova Set­mana de la Poe­sia de Bar­ce­lona, que entre el 8 i el 16 de maig omplirà de ver­sos la ciu­tat. Una de les seves comissàries, Àngels Gre­gori, va man­lle­var el títol de la cèlebre cançó i docu­men­tal dels Beat­les Eight days a week per par­lar de la nova edició.En aquest cas, serà una set­mana de nou jor­na­des, plena d’acti­vi­tats no exclu­si­va­ment de poe­sia dita, sinó també de la que es com­bina amb l’escena, la música, les arts plàsti­ques, els tite­lles i altres dis­ci­pli­nes rela­ci­o­na­des amb la vida quo­ti­di­ana. Gre­gori i Mireia Cala­fell –totes dues poe­tes amb gran pro­jecció dins les noves lle­ves de la lite­ra­tura cata­lana– van argu­men­tar la tria mit­jançant una qua­ran­tena d’actes i un cen­te­nar de par­ti­ci­pants, entre els quals hi ha poe­tes, edi­tors, músics i actors. 

Hi haurà reci­tals, és clar, però també obres de tea­tre, per­for­man­ces, monòlegs, con­ferències, debats, con­certs, fes­tes, tallers i, fins i tot, una revet­lla i una bata­lla poètica dalt d’un ring. Els espais tam­poc estan selec­ci­o­nats, sinó que són un al·lici­ent més per als assis­tents en uns actes majo­ritària­ment gratuïts. El Ver­ger del Museu Marès serà l’esce­nari, com ja fa uns anys, del mer­cat de poe­sia. També visi­ta­rem l’(H)ori­gi­nal, la Bibli­o­teca de Cata­lu­nya, el Cen­tre Arts Santa Mònica, la plaça de Sant Felip Neri, el cemen­tiri del Poble­nou, el jardí inte­rior de la Casa de la Mise­ricòrdia, la Bibli­o­teca Fran­cesca Bon­ne­mai­son i la Gui­nardó-Mercè Rodo­reda, la Pedrera, la plaça del Rei, la Casa Amèrica Cata­lu­nya, el Tea­tre Club Capi­tol, la Reial Acadèmia de les Bones Lle­tres, el Palau Güell... I també el Saló de Cent i el Palau de la Música Cata­lana. Es tracta d’un autèntic bom­bar­deig de veus, que aquest any seran sin­gu­lar­ment eclècti­ques per la diver­si­tat de gèneres i estils que Cala­fell i Gre­gori han dis­se­nyat.


 

El pro­grama resul­tant és ben lla­mi­ner. “Enguany rebrem poe­tes pro­vi­nents de diver­sos països: dels Estats Units, l’Índia, el Canadà, Pales­tina, l’Argen­tina, el Congo i el Regne Unit, per posar-ne només uns quants exem­ples. Poe­tes inter­na­ci­o­nals i poe­tes cata­lans que escri­uen en català i cas­tellà, sí, però també en ben­galí, hindi, gun i urdú. Poe­tes que es pre­gun­ten per què escri­vim poe­sia, edi­tors que com­par­tei­xen la seva tra­jectòria, can­tants que musi­quen poe­mes, filòsofs que dia­lo­guen amb artis­tes, tallers que tre­ba­llen el dol i la pèrdua, escrip­to­res que ens par­len del gènere i del des­plaçament en la lite­ra­tura, poe­tes que fan del seu cos raci­a­lit­zat bata­lla i ban­dera... I, és clar, també home­nat­ges i fes­tes per fer memòria i cele­brar la vigència de Joan Brossa, Víctor Català, Pere Quart i la colla de Saba­dell, Màrius Tor­res, Mary Oli­ver i fins i tot Pepe Rubi­a­nes en el seu ves­sant de poeta”, van expli­car.


 

El pro­grama inclou des de músics impor­tants com ara Gerard Quin­tana, Chris­tina Rosen­vinge, Luna Miguel, Raül Refree i el Niño de Elche fins a grans figu­res de l’escena com ara el tite­llaire Jordi Bel­tran i les bom­bo­lles de Pep Bou. També Leo Bassi, que mos­trarà una de les litúrgies que va ges­tar el 2012 al Pati­cano de Lavapiés, “un lloc de culte on cada diu­menge el pallasso fa una missa bufo­nesca en què els fidels mos­tren ado­ració per un ane­guet de goma redemp­tor que és, abans que res, símbol de la innocència i la no agres­si­vi­tat, un etern per­de­dor sense com­ple­xos que rebutja la lògica de la com­pe­tició del sis­tema neo­li­be­ral”.
Totes aques­tes ses­si­ons es duran a terme en paral·lel als grans noms de la lírica d’aquí, com Lluís Solà, Marta Pes­sar­ro­dona (Premi d’Honor), David Caño (premi dels Jocs Flo­rals, que es pre­sen­ta­ran durant aquests dies), entre molts altres. La clo­enda tindrà com a plat fort el Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de Poe­sia al Palau de la Música, amb un car­tell amb noms con­so­li­dats com ara Rita Dove, Pulit­zer de poe­sia; Lebo­gang Mas­hile, una de les poe­tes joves més repre­sen­ta­ti­ves de la poe­sia oral sud-afri­cana; el turc Bur­han Sönmez; Luis García Mon­tero, i la mallor­quina Antònia Vicens, dues vega­des Premi Naci­o­nal. Poe­sia per a tot­hom, que omple car­rers i pla­ces, i que con­venç els neòfits que escol­ten amb ganes d’obrir els sen­tits.

 

Programa

 

David Castillo
Punt-Avui


    
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2