Sábado, 24 de febrero de  2024Català  


Planter inesgotable de veus catalanes
acec21/1/2019(Foto:)
 
La notícia del premi Lli­bres Ana­grama per a Irene Solà és una cele­bració per a la gent que ha apos­tat per l’ines­go­ta­ble plan­ter de veus cata­la­nes que soli­di­fi­quen pre­mis per a joves com l’Ama­deu Oller i el Martí Dot, dos pro­jec­tes de zones popu­lars amb un gran his­to­rial al dar­rere. Solà, que havia obtin­gut també el Docu­menta, va debu­tar amb el premi Ama­deu Oller, com ho havia fet Anna Ball­bona, fina­lista de l’edició de fa dos anys i amb una molt bona reper­cussió crítica, i Maria Cabrera, que va gua­nyar el Car­les Riba fa tres anys. Ales­ho­res, un res­sen­tit va pro­cla­mar que no es podia con­ver­tir el Riba en un nou premi Oller, segu­ra­ment des d’una visió misògina. El bon moment de les lle­tres cata­la­nes ve de la base i de les dones, agradi o no.

   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2