Viernes, 1 de marzo de  2024Català  


Avui comença la 14a edició de BCNegra, amb la iconografia portuària com a inspiració i fil argumental d’un festival carregat d’activitats fins al 3 de febrer
acec28/1/2019(Foto:)
 

Hi haurà 41 acti­vi­tats en dife­rents espais, amb un total de 86 autors i 28 mode­ra­dors.
Als peri­o­dis­tes sovint se’ns acusa de ven­dre’ns a canvi d’un canapè. No és cert. N’hi ha prou amb un pas­seig de deu minuts en auto­car. O això va fer pen­sar la roda de premsa en què, fa uns dies, es va pre­sen­tar la 14a edició del fes­ti­val de novel·la negra BCNe­gra, perquè va ser mul­ti­tu­dinària. Cal dir que molts dels assis­tents no eren de cap mitjà de comu­ni­cació. Tant és. L’espai era la ter­mi­nal de cre­uers E, nova de trinca. “Volíem acon­se­guir un ambi­ent com el port de Bal­ti­more de The Wire i al final ens ha que­dat més de Vaca­ci­o­nes en el mar...”, va iro­nit­zar Car­los Zanón, comis­sari del fes­ti­val per segon any.


El comis­si­o­nat de Cul­tura de l’Ajun­ta­ment, Joan Subi­rats, va comen­tar encer­ta­da­ment que “el port, amb la ico­no­gra­fia de grues i con­te­ni­dors, és un ter­ri­tori que és una ciu­tat dins d’una ciu­tat, amb les seves lleis i ordres; un espai pri­vi­le­giat per als con­tin­guts d’intriga i mis­teri”. També va des­ta­car la feina de Sònia Pulido en la imatge del fes­ti­val. Autora que també va crear el dis­seny de la dar­rera Mercè.


Tot i que dijous pas­sat i aquest cap de set­mana ja s’han fet alguns actes rela­ci­o­nats, BCNe­gra 2019 comença ofi­ci­al­ment demà dilluns, a les 17.15 h a l’audi­tori de la Bibli­o­teca Jaume Fus­ter de la plaça Les­seps, espai que aco­llirà bona part de les 41 acti­vi­tats pre­vis­tes. Fins a la clo­enda, el 3 de febrer, també es faran acti­vi­tats als cine­mes Ari­bau, a la Sala Apolo, a l’Antiga Fàbrica Damm, a la Fun­dació de Nave­gació Oceànica de Bar­ce­lona (FNOB) i a diver­ses bibli­o­te­ques, entre altres espais.


L’any pas­sat els assis­tents es van man­te­nir dins la mit­jana, uns 8.500. I pel que fa al pres­su­post, ha con­ser­vat la mode­rada línia ascen­dent. Si l’edició del 2018 va ser de 162.000 –20.000 euros més que el 2017–, “aquest any el pres­su­post ha estat de 170.000 euros”, va con­cre­tar Subi­rats.


Zanón va voler subrat­llar que “la intenció és obrir el fes­ti­val i el gènere a qual­se­vol que tin­gui un interès lite­rari, no només als qui ja en són afi­ci­o­nats”. I com es pot ampliar la base, com ara se sol dir? Diver­si­fi­cant l’oferta. “L’hem vol­gut obrir a més expres­si­ons artísti­ques: poe­sia, còmic, música, tea­tre, cinema, foto­gra­fia...”, va afir­mar Zanón.


Està pre­vist que vin­guin “gai­rebé cent autors de pres­tigi, d’arreu del món: el Regne Unit, l’Estat francès, Itàlia, el Sene­gal, l’Argen­tina, el Mar­roc, els Estats Units...”: “Volem que vin­guin els autors que ens interes­sen, no els que estan de pro­moció. I si això fa que algu­nes edi­to­ri­als no hi apos­tin, nosal­tres sí que ho fem. Perquè volem que les tau­les tin­guin sen­tit, no que només siguin pro­moció”, va asse­ve­rar Zanón. Noms com ara Clau­dia Piñeiro, novel·lista argen­tina que rebrà el premi Pepe Car­valho dijous 31 a les 18 h al Saló de Cent de l’Ajun­ta­ment, i també Otto Penz­ler: “Em fa una il·lusió espe­cial la visita d’aquest savi de la novel·la negra”, va con­fes­sar el comis­sari. Penz­ler, mític lli­bre­ter i expert de Nova York, par­larà dels clàssics del gènere diven­dres 1 a les 18.30 als cine­mes Ari­bau. I molts més noms: John Ban­vi­lle, Leila Sli­mani, Ken Bugul, Fer­ran Tor­rent, David Peace, Ber­nard Minier, Rosa Mon­tero, Núria Cade­nes, Lisa McI­ner­ney, Toni Hill...


Els ports d’arri­bada
Car­los Zanón va defi­nir que “el port és un ter­ri­tori obert, lliure, té les seves nor­mes de relació, de fun­ci­o­na­ment, el seu mes­tis­satge; hi arri­ben les influències i és una porta de sor­tida”. Per això el van triar de fil con­duc­tor i per això totes les tau­les tenen el deno­mi­na­dor comú del port en el títol: ports reals, com ara Port Mar­se­lla i Port Alger, i també d’ima­gi­na­ris, com ara Port Ven­jança i Port Retorn. A més, hi haurà una xer­rada tècnica sobre el port de Bar­ce­lona amb Itziar González, Manuel Del­gado i Xavier The­ros, diu­menge 3 a les 10 h a la FNOB.


“Com que el nexe del fes­ti­val és el port, aquest any les rutes amb autors seran en golon­drina, que cele­bren els 130 anys de fun­ci­o­na­ment”, va avançar Zanón. Les cinc rutes com­bi­nen noms com ara Andreu Martín, Jordi Basté i Marc Arti­gau, Rosa Mon­tero, Màrius Serra...

 

Cal ins­cripció prèvia a infoi­cub@​bcn.​cat


Es manté la pro­posta, ini­ci­ada l’any pas­sat, de dedi­car una taula a un per­so­natge, a una novel·la i a un autor. Els tri­ats són Lis­beth Salan­der (l’heroïna de la sèrie Millen­nium, de Stieg Lars­son), Total Khéops (pri­mera part de la tri­lo­gia del francès Jean-Claude Izzo) i l’autor nord-ame­ricà Ches­ter Himes.


Zanón també va des­ta­car l’expo­sició fotogràfica 4,3 hores, que es podrà veure aquests dies a La Vir­reina. Mos­tra la inves­ti­gació sobre els turis­tes feta pels estu­di­ants de l’escola Eli­sava, amb dades com ara que els prop de 2,5 mili­ons de cre­ue­ris­tes que pas­sen cada any per Bar­ce­lona hi estan una mit­jana de 4,3 hores.


Una altra expo­sició impor­tant és Secrets de but­xaca, cen­trada en les col·lec­ci­ons policíaques de but­xaca que publi­cava l’edi­to­rial Bru­guera en ple fran­quisme, els ano­me­nats bol­si­li­bros, escrits un rere l’altre per autors que solien sig­nar amb pseudònims anglo­sa­xons. Es podrà veure a la bibli­o­teca Jaume Fus­ter.


I encara podem comen­tar un com­bat de lluita lliure “amb ring i barra lliure de cer­vesa, per saber d’una vegada quina és la millor edi­to­rial de còmic de la ciu­tat, La Cúpula o Norma”. Tindrà lloc dime­cres 30, a les 20 h, a l’Antiga Fàbrica Damm.


Com sem­pre, podeu con­sul­tar el pro­grama ínte­gre, amb noms, dates, adre­ces i hora­ris a bar­ce­lona.cat/bcne­gra

 

A l’entorn de Paco Camarasa
Carlos Zanón ha donat una aire renovador al festival BCNegra, més modern, divers i dinàmic, però respectant i mantenint els fonaments que Paco Camarasa ja havia construït amb bon olfacte i partint de zero.


El nou comissari va recordar Paco Camarasa, creador del festival i comissari fins que va morir, el 2 d’abril farà un any. “Passen els mesos, però encara el trobem molt a faltar”, va confessar Carlos Zanón. Per mantenir viu el record, va explicar una taula que es vol mantenir fixa a BCNegra. “La intenció és que, a partir d’ara, sempre hi hagi una taula Camarasa en què els llibreters recomanin llibres.”


Aquest any es dirà Port Camarasa, “tot i que es podria dir Port dels Bons Consells”. Tindrà lloc a l’FNOB, diumenge 3 a les 12.30 h, i hi participaran els llibreters Miguel Ángel Díaz (Somnegra), Montse Porta (Jaimes) i Antonio Ramírez (La Central). Com durant tants anys van fer Camarasa i la seva companya, Montse Clavé, a la llibreria de la Barceloneta Negra y Criminal, aquests llibreters recomanaran les millors ficcions negres i criminals dels seus prestatges.


Encara hi haurà dos actes més relacionats amb Camarasa. Es presenta el llibre Paraula de llibreter, editat per l’Ajuntament, “que recull els discursos de Camarasa en els lliuraments dels premis Pepe Carvalho”. “Tots menys el de P.D. James, perquè no va venir a recollir-lo”, va explicar Joan Subirats.


A més, Montse Clavé farà donació del llegat de Camarasa a dues bandes. La biblioteca de Montbau acull, des d’abans-d’ahir, part de la biblioteca personal del llibreter i el fons documental (cartes, articles, fotografies...) l’acollirà l’Arxiu del Districte de Ciutat Vella (l’acte oficial es farà el 29 de gener a les 18 h).


 

 

Lluís Llort
PuntAvui 27-1-2019   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2