Domingo, 24 de septiembre de  2023Català  


20 al 24 de març se celebra Kosmopolis al CCCB amb la participació de 130 escriptors i amb el feminisme, el relat quàntic i el capitalisme com a eixos
acec18/3/2019(Foto:)
 

Kos­mo­po­lis vol ser per a tots els públics, amb un pro­grama eclèctic i inter­dis­ci­pli­nari. El K19 reprèn el tema dels femi­nis­mes per refle­xi­o­nar sobre l’apo­de­ra­ment femení arreu


Més vari­ada i atapeïda que mai, la bien­nal Kos­mo­po­lis con­voca la set­mana que ve, del 20 al 24 de març, una pro­gra­mació rica en vita­mina, amb la par­ti­ci­pació de nom­bro­ses figu­res inter­na­ci­o­nals i alguns dels escrip­tors i pen­sa­dors més des­ta­cats del país. Perquè se’n facin una idea, la inau­gu­ració la farà el pres­tigiós sociòleg nord-ame­ricà Ric­hard Sen­nett, que con­ver­sarà amb Car­les Muro sobre les “tran­si­ci­ons del capi­ta­lisme”. Ahir es va fer la roda de premsa al CCCB, amb la par­ti­ci­pació de la direc­tora del cen­tre, Judit Car­rera, i el direc­tor de Kos­mo­po­lis, Juan Insúa.


 

Car­rera va salu­dar la desena edició del fes­ti­val, amb els diàlegs, pro­pos­tes, reci­tals, lec­tu­res dra­ma­tit­za­des, con­ferències i temàtiques que es desen­vo­lu­pa­ran la set­mana que ve: “El fes­ti­val no és un bolet, sinó que s’inse­reix en un sis­tema cul­tu­ral local molt actiu. Bar­ce­lona és una capi­tal literària inter­na­ci­o­nal de pri­mer ordre i volem posar èmfasi en aquesta capi­ta­li­tat. Alhora, Bar­ce­lona i Cata­lu­nya són terra d’escrip­tors, de poe­tes, tra­duc­tors i lingüistes. Kos­mo­po­lis aspira a repre­sen­tar aquest espe­rit i a visi­bi­lit­zar una mica més aquest poten­cial. Poe­tes, cine­as­tes, actors, científics i pen­sa­dors s’unei­xen en les tau­les amb les edi­to­ri­als grans i peti­tes, les xar­xes de bibli­o­te­ques, els ins­ti­tuts i els col·lec­tius de poetry slam. El fes­ti­val és, per tant, un mirall, un espai que reflec­teix una rea­li­tat, al qual agraïm la seva com­pli­ci­tat.”


 

Amb un pres­su­post de 170.000 euros, amb la pro­jecció del con­cepte i el con­tin­gut per a tots els públics i el pro­gres­siu incre­ment del públic jove, Kos­mo­po­lis farà car­bu­rar el pro­jecte a par­tir del lema Els relats que mouen el món. Pre­senta un pro­grama que reu­nirà més de 130 autors con­sa­grats i noves veus per trac­tar alguns dels prin­ci­pals des­a­fi­a­ments de la cul­tura i la lite­ra­tura en la seva con­cepció més oberta. El fes­ti­val gira a l’entorn dels relats del segle XXI que inten­ten donar sen­tit al món que hem creat. No hi fal­tarà un clàssic del fes­ti­val, els Diàlegs K, en què Julian Bar­nes, Dave Eggers, Han Kang, Enri­que Vila-Matas, Gonçalo M. Tava­res i Susan Orlean abor­da­ran temes clau de la lite­ra­tura i del nos­tre temps. Per par­lar sobre física quàntica, hi haurà la científica i escrip­tora Lisa Ran­dall i els científics José Igna­cio Latorre i Phi­lip Ball. La secció K19 reprèn el tema dels femi­nis­mes per refle­xi­o­nar sobre l’apo­de­ra­ment femení en tots els àmbits. Ja hi han con­fir­mat assistència les escrip­to­res Laura Bates, Mona Elta­hawy, Najat el Hachmi, Paula Bonet, Eva Bal­ta­sar i Natza Farré.


 

Ric­hard Sen­nett, Éric Sadin, Marina Garcés, Paul Mason, Helen Hes­ter, Nick Srni­cek i Agustín Fernández Mallo ana­lit­za­ran les tran­si­ci­ons del capi­ta­lisme. I per explo­rar l’evo­lució de la nar­ra­tiva i els seus suports, s’hi ha con­vi­dat l’artista Libby Hea­ney i l’story­te­ller Manuel Bar­tual, entre d’altres.


 

Acci­ons, con­certs, reci­tals, poetry slams, lec­tu­res dra­ma­tit­za­des i estre­nes cine­ma­togràfiques inte­gren l’escena plu­ral del K19, en el qual par­ti­ci­pa­ran, entre altres per­so­na­li­tats, Jocelyn Pook, Blixa Bar­geld, J.A. Bayona i María José Llergo.


 

Insúa, el prin­ci­pal ideòleg de la tro­bada, va con­den­sar els eixos prin­ci­pals a par­tir del relat quàntic i com pot afec­tar la soci­e­tat actual, un femi­nisme que ha arri­bat per que­dar-se i les relec­tu­res del capi­ta­lisme, la seva evo­lució i les tram­pes que es fa a si mateix. També va accen­tuar el final de la des­ta­cada expo­sició dedi­cada a Stan­ley Kubrick, amb la par­ti­ci­pació, entre d’altres, de la com­po­si­tora Jocelyn Pook, autora de la banda sonora d’Eyes wide shut (1999), últim film de Kubrick, a banda d’haver tre­ba­llat també per a Mar­tin Scor­sese i Julio Medem.


 

Insúa també va voler des­ta­car la taula rodona Pri­me­res novel·les d’èxit, dins l’apar­tat La revo­lució femi­nista, amb inter­ven­ci­ons d’Eva Bal­ta­sar, Marta Orri­ols, Tina Vallès, Laura Pinyol i Laura Huerga.

 

David Castillo
Diari Avui   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2