Viernes, 1 de marzo de  2024Català  


La 37a Setmana del Llibre en Català tindrà lloc a l’avinguda de la Catedral, del 6 al 15 de setembre, amb un augment de llibreries, editorials, novetats i signatures
acec20/8/2019(Foto:)
 

La 37a edició de La Set­mana del Lli­bre en Català tren­carà alguns rècords i fre­garà els màxims a què pot arri­bar, per exem­ple en edi­to­ri­als que hi par­ti­ci­pen. L’espai tam­poc es fàcil que pugui créixer, si no els dei­xen colo­nit­zar altres zones pro­pe­res a la cate­dral, on ja hi són.

 

En la roda de premsa de pre­sen­tació de la Set­mana, Montse Ayats, pre­si­denta d’Edi­tors.cat, va expli­car la seva experiència de quan fa uns vuit anys van pren­dre les reg­nes un nou equip. “Ens vam ado­nar del poten­cial que tenia la Set­mana i hem acon­se­guit asso­lir els rep­tes que ens vam pro­po­sar.” A Edi­tors.cat ja són 96 asso­ci­ats que, tot i ser com­petència els uns dels altres, unei­xen esforços pel bé comú. “Coo­pe­rem per com­pe­tir”, perquè l’objec­tiu és “acon­se­guir aug­men­tar les xifres de lec­tura en català”.

 

Tot i que quan fal­tin pocs dies per a l’inici de la Set­mana ofe­ri­rem en aques­tes pàgines una infor­mació més extensa i deta­llada de les vari­a­des acti­vi­tats que hi tin­dran lloc, al vol­tant de 270, el resum en xifres d’aquesta edició és: 219 expo­si­tors repar­tits en 62 mòduls; 260 nove­tats edi­to­ri­als, dese­nes de milers de títols de fons i 500 capçale­res de revis­tes; 12 iti­ne­ra­ris lite­ra­ris, i 250 sig­na­tu­res d’autors. Sobre aquest últim aspecte, Joan Sala va voler dei­xar clar que no es volen “con­ver­tir en un nou Sant Jordi”: “Les sig­na­tu­res són molt dife­rents. No es fan cues llar­gues i hi ha una pro­xi­mi­tat entre el lec­tor i els autors i edi­tors.”

 

Hi haurà una nova manera de pre­sen­tar els lli­bres, en for­mat de fals pro­grama de ràdio, “per fer-ho més àgil”, va decla­rar Sala, que va apro­fi­tar la presència de la con­se­llera de Cul­tura, Mariàngela Vila­llonga, per dema­nar-li un ajut al còmic en català, perquè “molts lec­tors habi­tu­als de còmic en català, quan fan els 14 anys, s’han de pas­sar al cas­tellà perquè no tenen altre remei”. La con­se­llera Vila­llonga va pren­dre’n nota i hi va afe­gir que “la Set­mana del Lli­bre en Català és una fórmula d’èxit que uneix tota la cadena del lli­bre, però també totes les ins­ti­tu­ci­ons”.

 

El pres­su­post és d’uns 500.000 euros, tot i que és una xifra mode­ra­da­ment elàstica. “La Set­mana té dues ves­sant clares: la fira de lli­bres, que mirem que es financi amb les ven­des i els patro­ci­na­dors pri­vats, i el fes­ti­val lite­rari, que inten­tem que es pagui amb els diners públics que rebem”, va deta­llar Sala.

 

Sobre aquest tema, Sala va comen­tar que l’orga­nit­zació ha posat una demanda judi­cial con­tra Hisenda perquè con­ti­nuen sense retor­nar l’import de l’IVA que per­toca de les Set­ma­nes del 2015 i el 2016, una xifra glo­bal que passa de 150.000 euros.

 

Durant la Set­mana es lliu­rarà el premi Tra­jectòria, con­ce­dit a Mar­grit Lömker i Oriol Ser­rano, de la dis­tribuïdora Les Pun­xes. Hi haurà un premi extra per a la revista Cavall Fort. I el con­vi­dat espe­cial serà el suec David Lager­crantz, con­ti­nu­a­dor de la nis­saga Millen­nium, que pre­sen­tarà l’obra que tanca la sèrie.

 

Lluís Llort
Avui   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2