Viernes, 1 de marzo de  2024Català  


La 37a Setmana del Llibre en Català, amb més de 270 activitats i 260 novetats editorials, comença divendres vinent a l’avinguda de la Catedral de Barcelona
ACEC1/9/2019(Foto:)
 

La Set­mana del Lli­bre en Català, per allò de l’ampo­lla mig buida o mig plena, pot ser la set­mana tràgica, si fem cas dels índexs de lec­tura i de la com­pra de lli­bres en català, però també pot ser la set­mana màgica, pre­ci­sa­ment per l’abundància de noves edi­to­ri­als, nous títols, nous autors... El que és segur, com es va anun­ciar en roda de premsa fa un mes i mig, és que serà una set­mana de rècords posi­tius: més segells edi­to­ri­als, més lli­bre­ries i més nove­tats. I d’això el públic en podrà gau­dir del 6 al 15 de setem­bre a l’avin­guda de la Cate­dral de Bar­ce­lona, en un espai de 1.750 metres qua­drats, on caben 62 mòduls amb 219 expo­si­tors, que ani­ria bé poder ampliar, per exem­ple ocu­pant la plaça Nova. Com diu l’advo­cat Gon­zalo Boye: “Y ahí lo dejo.”

 

El cas és que es com­plei­xen els objec­tius que es van pro­po­sar Edi­tors.cat –el nom, més pràctic, que fa temps ha adop­tat l’Asso­ci­ació d’Edi­tors en Llen­gua Cata­lana–, pre­si­dida per Montse Ayats. “Fa set o vuit anys, ens vam ado­nar del poten­cial que tenia la Set­mana i hem acon­se­guit asso­lir els rep­tes que ens vam pro­po­sar”, de què el prin­ci­pal és “acon­se­guir aug­men­tar les xifres de lec­tura en català”. I, com va dir Ayats, “tenir idees és rela­ti­va­ment fàcil, dur-les a bon port, no tant”.

 

Els pres­su­post és d’uns 500.000 euros, tot i que és una xifra elàstica depe­nent dels con­cep­tes que hi entren o no. “La Set­mana té dues ves­sant clares: la fira de lli­bres, que mirem que es financi amb les ven­des i els patro­ci­na­dors pri­vats, i el fes­ti­val lite­rari, que mirem que es pagui amb els diners públics”, va expli­car Joan Sala, pre­si­dent de la Set­mana.

 

A més de les para­des de lli­bres i de l’espai dedi­cat al iQUIOSC.cat, amb més de 500 capçale­res de revis­tes, també hi haurà l’espai de lli­bres en català traduïts a altres llengües que coor­dina l’Ins­ti­tut Ramon Llull, que també orga­nitza la visita anual d’edi­tors i agents lite­ra­ris estran­gers a Cata­lu­nya amb l’objec­tiu de pre­sen­tar-los la lite­ra­tura cata­lana de manera directa i per­so­na­lit­zada. Aquest serà el ter­cer any que el Making Cata­lan Lite­ra­ture Tra­vel for Inter­na­ci­o­nal Publis­hers and Agents se cele­brarà dins del marc de la Set­mana. Un total de 18 edi­tors i agents lite­ra­ris inter­na­ci­o­nals (deu d’espe­ci­a­lit­zats en ficció literària i vuit en lite­ra­tura infan­til i juve­nil) de 16 països es reu­ni­ran amb 49 agències i edi­to­ri­als cata­la­nes i amb l’Ins­ti­tut d’Estu­dis Baleàrics i les asso­ci­a­ci­ons d’il·lus­tra­dors APIC i Il·lus­tra, al llarg de 420 reu­ni­ons.

 

Un tema simpàtic és que, després de l’èxit que va tenir l’any pas­sat, es ree­dita, amb existències aug­men­ta­des –es van esgo­tar molt abans del pre­vist–, la pro­moció de la Pri­mera Bibli­o­teca Per­so­nal. Una pres­tat­ge­ria de cartró d’alta resistència que es regala amb la com­pra de lli­bres infan­tils.

 

En canvi, es modi­fica la manera de fer les pre­sen­ta­ci­ons de lli­bres, una de les acti­vi­tats més nom­bro­ses. Es farà en for­mat de fals pro­grama de ràdio, “per fer-ho més àgil que dues per­so­nes asse­gu­des en un sofà”, va afir­mar Sala. Els esce­na­ris es con­ver­ti­ran en un set de ràdio amb una esce­no­gra­fia que simula un estudi radiofònic per fer entre­vis­tes i un locu­tor farà de fil con­duc­tor de les pre­sen­ta­ci­ons, en què la música també serà impor­tant.

 

Es man­te­nen les acti­vi­tats per fran­ges horàries. El matí de... (Matí del lleure, Matí de la il·lus­tració, Matí jove i Matí negre), La tarda de... (Tarda negra, Tarda de clàssics i Tarda del foment de la lec­tura) i Ves­pres de poe­sia i música... (cada ves­pre hi haurà de comiat un petit reci­tal de poe­sia).

 

S’amplien a 12 els De pas­seig: iti­ne­ra­ris lite­ra­ris, per tal de difon­dre els nom­bro­sos espais de la Bar­ce­lona literària, a pro­posta dels expo­si­tors, i per redes­co­brir la ciu­tat a través dels seus escrip­tors. El ves­pre en què la Set­mana estarà oberta fins a les 12 de la nit ofe­rint altra mena d’acti­vi­tats aquest any s’avança al segon dia (7 de setem­bre) per evi­tar que els para­dis­tes esti­guin esgo­tats, com va pas­sar l’any pas­sat, que es va fer al final de la Set­mana.

 

Final­ment, tot i que que­den diver­ses acti­vi­tats per comen­tar –com ara les 60 actu­a­ci­ons per al públic infan­til–, fem una mínima repas­sada dels 250 autors que sig­na­ran lli­bres durant la Set­mana d’alguna de les 260 nove­tats amb què es compta, de què un 21% –és a dir, unes 55– són del gènere infan­til i juve­nil. Perquè la capa­ci­tat d’atracció, de con­cen­tració i l’èxit de públic de la Set­mana del Lli­bre en Català han acon­se­guit que les edi­to­ri­als avan­cin, de manera tàcita i per interès empre­sa­rial, la pre­sen­tació de nove­tats a finals d’agost i pri­mer de setem­bre i no cap a l’octu­bre, com es feia fins fa pocs anys.

 

Pel que fa a sig­nar, però, Sala va voler dei­xar clar que no es volen “con­ver­tir en un San Jordi”: “Les sig­na­tu­res són molt dife­rents, no es fan cues llar­gues i hi ha una veri­ta­ble pro­xi­mi­tat entre el lec­tor i els autors i edi­tors.” Alguns del autors pre­sents, seran: Isa­bel-Clara Simó, Bel Olid, William McLe­llan, Xavier Bosch, Joan Daniel Bez­so­noff, Jordi Pàmias, Rosa Ribas, Jordi Masó, Eider Rodríguez, Martí Domínguez, Gui­llem Ter­ri­bas, Carla Gra­cia, Albert Sánchez Piñol, Joan San­ta­nach, Òscar Julve i Jaume Copons.

Per con­sul­tar tots els hora­ris i detalls de les acti­vi­tats, a més de la llista de par­ti­ci­pants, orga­nit­za­dors, col·labo­ra­dors i pro­mo­tors, podeu visi­tar www.​lasetmana.​cat.

 

Premis, homenatges i convidats
El 23è premi Trajectòria, que distingeix un professional vinculat al món de la cultura catalana i que es lliura al llarg de la Setmana –el 12 de setembre, a 2/4 de 8–, aquest any és per a Oriol Serra i Magrit Lömker, de la distribuïdora Les Punxes, fundada el 1968. Una empresa que ha fet una feina impecable i, alhora, propera als llibreters. El premi demostra que és obert a totes les opcions, després d’haver premiat sobretot escriptors, però també periodistes, llibreters i traductors.


La comissió organitzadora ha decidit donar, aquest any, un premi especial La Setmana per poder reconèixer la tasca en favor de la llengua catalana i el foment de la lectura d’institucions, publicacions, agrupacions i altres entitats que, per la seva idiosincràsia, no podien rebre el premi Trajectòria. I el guardó és per a la revista infantil Cavall Fort, fundada el 1961, que fa 58 anys que treballa de manera ininterrompuda en favor del foment del català. El lliurament tindrà lloc el 14 de setembre, a 2/4 de 7.

 

El convidat especial internacional serà el suec David Lagercrantz, continuador de la nissaga Millennium, de Stieg Larsson, que vindrà a presentar el sisè títol de la sèrie, que tanca la col·lecció, La noia que va viure dues vegades (Columna), el 7 de setembre a les 7.

 

I també hi haurà commemoracions a l’entorn de les figures de noms com ara Teresa Pàmies, Joan Brossa, Ricard Salvat i Robert Saladrigas. I se celebraran els aniversaris de les editorials Club Editor (60 anys), Quaderns Crema (40), Combel (30), Alrevés (10) i Mosaic (5).

 

Lluís Llort
Punt-AVUI   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2