Martes, 5 de marzo de  2024Català  


Alegación de la ACEC a la Ley Òmnibus
22/6/2011


Leed a continuación la alegación presentada por Miquel de Palol, presidente de la ACEC, en nombre de la Asociación.

EXPOSO:

    Que en nom de l’ACEC he d’expressar la nostre OPOSICIÓ A LA DEROGACIÓ DE LA LLEI 20/1987 DE 12 DE NOVEMBRE, DE CREACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES, a iniciativa del Departament de Presidència, per “l’avantprojecte de llei, de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica”.

    Els motius pels quals ens oposem són, d’una part, els mateixos que ha manifestat el senyor Francesc Parcerisas i Vázquez, Degà de l’ Institució de les Lletres Catalanes, i que donem per reproduïts.

    La nostre Associació defensa els drets dels escriptors tant hi fa en quin idioma escriguin, i per aquest fet té un valor afegit que entenguem la necessitat indispensable de la defensa de la cultura literària pròpia de Catalunya, dins de la qual la Institució de les Lletres Catalanes té un paper fonamental tant per la creació literària i per la conservació i gestió del seu patrimoni com, més enllà de mancances i disfuncions d’ús puntuals en la solució de les quals no deixem de treballar les parts implicades, per la trobada i el diàleg amb els àmbits literaris de l’entorn.

    La Institució de les Lletres Catalanes és una entitat que per la seva autonomia té capacitat, i així ho ha demostrat, de potenciar la cultura escrita. Des de la seva fundació ha complert àmpliament els seus objectius, i és així en gran mesura perquè en formen part associacions i entitats compromeses amb aquest objectiu, i perquè han estat directors de la Institució prestigiosos escriptors.

    Per contra, un organisme administratiu té altres funcions com són las de administració, el que suposa vigilància, ordenació, i supervisió i difusió, però no li són pròpies les funcions d’impulsar, vivificar o promoure, que són més addients a organismes no administratius, com pot ser la iniciativa privada de les associacions o entitats autònomes que defensen els seus objectius.

    Per aquests motiu, la conversió de la Institució de les Lletres Catalanes en un organisme del Departament de Cultura significarà la pèrdua d’iniciativa i d’eficàcia en l’àmbit de la literatura catalana.

    Precisament, en l’actual moment en què el llibre, en el format de paper o electrònic, està més amenaçat per una munió de notícies curtes, simple informació, d’una preponderància audiovisual, que amenaça la reflexió i el coneixement en profunditat, es fa necessari l’impuls d’aquest llibre.

    Per altre part, en una societat cada vegada més globalitzada, la nostre llengua està amenaçada per la força de l’anglès i del castellà, i això pel sol fet, entre altres motius, que les persones que empren aquests idiomes superen en molts milions les persones que llegeixen en català. Per tant, l’impuls del llibre en català ja hauria de formar part d’una prioritat de govern.

    El manteniment de l’avantprojecte, en l’aspecte de derogació de la llei 20/1987, confirmaria les paraules del catedràtic Sr. Jordi Llovet, que va manifestar el passat mes de marc “que el govern català aplaudeix aquesta mena de consideracions perquè està integrat per uns polítics preocupats solament per les finances i el mercat, i molt poc per l’educació i per la cultura”.

    Es pot entendre que en l’actual moment de crisi calgui, puntualment, rebaixar partides pressupostàries, però no es pot acceptar la supressió d’institucions que promouen la cultura catalana, que és la insígnia de la catalanitat, allò que amb més particularitat la caracteritza, i amb més força i de manera més inequívoca la diferencia.


    Per tot això,

    En nom de l’ACEC sol·licito: La supressió en l’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica” de la derogació de la Llei 20/1987 de 12 de novembre, de creació de la Institució de les Lletres Catalanes, i que la reforma d’aquest organisme, necessària per l’evolució de la societat i de l’àmbit literari des del 1987, any de la seva refundació, es faci d’acord amb les associacions que la formen, i en base a la “Proposta de proposició de Llei” elaborada conjuntament per l’actual direcció i per les principals associacions que en formen part, i que també dono per reproduïda perquè l’adjunta en la seva al·legació el Degà senyor Francesc Parcerisas i Vázquez, i l’adjunta també en la seva el senyor Guillem Jordi Graells, en qualitat de President de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).
   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2