Martes, 23 de julio de  2024Català  


Endur-se els llibres a buscar el drac
acec26/4/2021(Foto:)
 

No cal que us digui que al barri de Vall­carca sem­pre és Sant Jordi. De fet, la parròquia del barri és la de Sant Jordi, tot just on comença el via­ducte. L’antiga –actu­al­ment un tem­ple orto­dox rus– va ser on van fer el fune­ral de Car­les Riba –hi ha imat­ges de com alguns amics car­re­ga­ven el fèretre tra­ves­sant el pont–. Les referències literàries són cons­tants. El nom del car­rer Beat Almató va ins­pi­rar Joan Perucho per escriure La guerra de la Cot­xin­xina i cal dir que entre Vall­carca i el Put­xet tenim la con­cen­tració de poe­tes més gran del món. Aquí van viure o van pas­sar, entre altres, San­ti­ago Rusiñol, Marià Manent, Car­los Pujol, Pere Quart, Joan Fer­raté, Joan Sales, Valentí Puig, Basi­lio Losada o els matei­xos Riba i Perucho, que vivia República Argen­tina amunt.


Hem deci­dit fer la crònica pel barri: no hi ha aglo­me­ra­ci­ons, la gent és dis­creta i ni tan sols els dracs no moles­ten. Us faria una tria dels lli­bres menys venuts, però crec que la broma ja la vaig fer algun dels 33 anys que porto en aques­tes pàgines. Això sí, he encar­re­gat al fotògraf Dani Cajal que deci­deixi on pre­fe­reix ubi­car la imatge: a l’església o al parc. El Park Güell sense turis­tes insi­di­o­sos –només amb els absurds con­trols d’entrada i tan­ques per tot arreu, quina creu!– és una de les delícies de la ciu­tat, que com­par­tim amb la gent del Car­mel i la Salut, tots ben parits.


Pels camins del parc aplico l’afo­risme de Joan Brossa –vivia a l’altra banda de la mun­ta­nya, Gui­nardó, al mateix edi­fici que la Marta Pes­sar­ro­dona–: “Per ser feliç, mor­tal, camina sem­pre i oblida.” En aquesta ocasió por­ta­rem de guia Sobre l’art de per­dre’s (Angle) de Rebecca Sol­nit, extra­or­dinària excursió men­tal, física i psi­cològica sobre el vaga­reig, les pèrdues i els des­co­bri­ments de la soli­tud. M’agrada perquè em recorda els grans pas­se­jants ale­manys Goethe, Peter Handke o Robert Wal­ser quan deia: “Sense amor l’home està per­dut.” Només per les cita­ci­ons que fa de l’al·luci­nat i pre­clar Cabeza de Vaca ja paga la pena. El des­co­bri­dor va veure com tots els indis s’esca­pa­ven per les ser­res pel ter­ror que els pro­vo­ca­ven els cris­ti­ans. Encara ara ho patei­xen després de ser tri­tu­rats pel cato­li­cisme i les sec­tes pro­tes­tants.


Pas­sem del Nou Mèxic de Cabeza de Vaca citat per Sol­nit a l’ini­gua­la­ble nar­ra­dor mexicà Álvaro Enri­gue, del qual m’estic lle­gint Hipo­ter­mia (Ana­grama). Asse­gut prop de les Tres Creus acabo els con­tes Salida de la ciu­dad de los sui­ci­das i Retorno a la ciu­dad del ligue, amb inter­ven­ci­ons estel·lars de Gar­del i Agustín Lara i cita ini­cial de Que­vedo: “Yo dejo el Alma atrás; llevo ade­lante, desi­erto y solo, el cuerpo pere­grino.” En un altre moment afirma: “No recor­daba que la ciu­dad de México fuera tan sal­vaje.” Par­lant de la ciu­tat sal­vatge m’iden­ti­fico ple­na­ment amb Bar­ce­lona de Josep Roca, que acaba de publi­car La meva exBar­ce­lona (Laer­tes), que defi­neix com “records de bars, boti­gues, res­tau­rants, dis­se­nya­dors, artis­tes, amics...” Roca fa un retrat de memòria de la Bar­ce­lona dels vui­tanta, tan llu­nyana i tan pro­pera: “Recordo que el millor de sor­tir de Bar­ce­lona era tor­nar.” Algú podria afir­mar el mateix actu­al­ment?


Per aca­bar, tres peces impor­tants, d’art major: la València des­a­pa­re­guda i sal­vatge que fa Rafa Lahu­erta a Noru­ega (Dras­sana), una autèntica mera­ve­lla per als que vam ser patri­o­tes d’aquesta ciu­tat. Un altre viatge trip és Índika (Kairós), l’extra­or­di­nari estudi que va fer Agustí Pániker de l’eix de l’Índia i tot l’esplen­dor i con­tra­dic­ci­ons del colo­ni­a­lisme, entre mol­tes altres coses. Tots dos lli­bres són per dur-los de viatge i per­dre’s. Els com­ple­mento amb un lli­bre arte­sa­nal que m’envia l’amic Pep Gómez, Coco­to­lo­gia mínima. Què no faria el Pep per dis­treure’ns amb uns papers. Podria ser el resum de la història de la lite­ra­tura. Aquest, però, els cos­tarà més tro­bar-lo.

Foto: Dani Cajal


   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2