Martes, 21 de marzo de  2023Català  


Unes jornades uneixen els Goytisolo
acec9/4/2019(Foto:)
 

Amb motiu dels 20 anys de la mort de José Agustín Goy­ti­solo a Bar­ce­lona i dels dos del seu germà Juan, l’Asso­ci­ació Col·legial d’Escrip­tors de Cata­lu­nya ha con­vo­cat unes jor­na­des d’home­natge de la cèlebre nis­saga del barri bar­ce­loní de Tres Tor­res. Després del pri­mer dia, en què van par­ti­ci­par la novel·lista i antòloga de José Agustín, Carme Riera, el biògraf Miquel Dal­mau –autor de l’assaig Los Goy­ti­solo– i Asun Caran­dell, vídua de José Agustín, tra­duc­tora seva al català i autora d’algu­nes de les foto­gra­fies més sig­ni­fi­ca­ti­ves del grup dels anys cin­quanta, avui a les 7 de la tarda a l’Ate­neu Bar­ce­lonès es farà la clo­enda amb la par­ti­ci­pació del novel·lista Luis Goy­ti­solo, el més jove dels ger­mans, i Júlia Goy­ti­solo, filla de José Agustín, que apor­tarà alguns con­tes i docu­ments inèdits del seu pare i els seus oncles. L’objec­tiu de les jor­na­des és rei­vin­di­car el lle­gat dels ger­mans, dos d’ells asso­ci­ats històrics de l’ACEC, i recor­dar el pont que va sig­ni­fi­car José Agustín entre les dife­rents cul­tu­res euro­pees i ame­ri­ca­nes, i la divul­gació cons­tant de la lite­ra­tura cata­lana, a través de dues anto­lo­gies fona­men­tals, la de Seix Bar­ral dels anys sei­xanta i la gene­ral en tres toms dels anys noranta, així com la col·lecció Marca Hispànica, en què, com va recor­dar Caran­dell, va voler fer visi­bles els escrip­tors cata­lans, sobre­tot a His­pa­noamèrica.

 

David Castillo
Punt/Avui

 

 

La Vanguardia. Unas jornadas reivindican la labor como cuentista de José Agustín Goytisolo

La cope. José Agustín y los Goytisolo

La Razón. Nuevas palabras para los Goytisolo   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2