Lunes, 4 de marzo de  2024Català  


En el marc de l’exposició ‘Quàntica’, el CCCB està programant nou pel·lícules relacionades dins del cicle de cinema Gandules’19
acec9/8/2019(Foto:)
 

La nova narrativa 
La física quàntica con­vida a pen­sar en bifur­ca­ci­ons, mul­ti­pli­ci­tats i rea­li­tats paral·leles


L’expo­sició Quàntica, que es pot veure al Cen­tre de Cul­tura Con­tem­porània de Bar­ce­lona (CCCB) fins al 24 de setem­bre, aporta claus per enten­dre els prin­ci­pis de la física quàntica i ho fa a través del tre­ball cre­a­tiu con­junt de científics i artis­tes. El pro­jecte con­vida a explo­rar els nous para­dig­mes de la ciència moderna per poder-los valo­rar i cri­ti­car.

 

Dins el marc, o més ben dit, de la temàtica d’aquesta expo­sició, tindrà lloc al Pati de les Dones del CCCB el cicle de cinema d’estiu Gan­du­les’19, els dimarts, dime­cres i dijous, des del pas­sat 6 d’agost fins al 22 del mateix mes, a les deu del ves­pre.

 

Uni­ver­sos paral·lels, viat­ges en el temps o abo­li­ci­ons de l’ordre raci­o­nal són pro­ta­go­nis­tes del cicle. El CCCB pro­posa nou pel·lícules en què con­cep­tes deri­vats de la revo­lució quàntica han ins­pi­rat la cre­ació de nous ima­gi­na­ris. El cicle ha estat comis­sa­riat pel crític de cinema Jordi Costa.

 

La gra­dual infil­tració en l’àmbit de la cul­tura popu­lar de con­cep­tes deri­vats de la ter­cera gran revo­lució en la història de la cos­mo­lo­gia no només ha ins­pi­rat la cre­ació de nous ima­gi­na­ris en les fic­ci­ons de gènere fantàstic, sinó que també ha posat en crisi la con­cepció tra­di­ci­o­nal del relat. De tot model de relat. Un uni­vers en expansió acce­le­rada cap al seu col·lapse no sem­bla un hàbitat natu­ral per als dis­cur­sos tan­cats de natu­ra­lesa monolítica.

 

Les reve­la­ci­ons de la física quàntica con­vi­den a pen­sar en bifur­ca­ci­ons i mul­ti­pli­ci­tats, en rea­li­tats paral·leles i iden­ti­tats ines­ta­bles, i con­nec­ten amb alguns plan­te­ja­ments radi­cals d’una filo­so­fia de la post­mo­der­ni­tat que va detec­tar la cadu­ci­tat dels grans relats uni­ta­ris.

 

Pro­grama
Les sis pel·lícules que es poden veure en el que queda de mes són:

Dimarts 13
Uncle Boon­mee recu­erda sus vidas pasa­das (Uncle Boon­mee who can recall his past lives), d’Apic­hat­pong Wee­ra­set­hakul

 

Dimecres 14
Sym­bol (Shin­boru), de Hitoshi Mat­su­moto

 

Dijous 15
Mind Game (Maindo Gêmu), de Masa­aki Yuasa i Koji Mori­moto

 

Dimarts 20
Fish & Cat (Mahi va gor­beh), de Shah­ram Mokri


Dimecres 21
Don­nie Darko, de Ric­hard Kelly  i el es cicle clou el dijous 22 amb una sessió doble
La Jetée, de Chris Marker, i T’estimo, t’estimo (Je t’aime, je t’aime), d’Alain Res­nais.

 

Gandules 19   
Vídeo destacado

 
Presentación del libro 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Quieres recibir el boletín electrónico de la ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA POR

Pagina nueva 2