Dilluns, 6 de febrer de 2023Castellano  


Convocatòria dels Premis Montserrat Roig per a autors en el marc del programa Barcelona Ciutat de la Literatura
acec11/1/2017

Convocatòria dels Premis Montserrat Roig per a autors en el marc del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de la UNESCO per a l’any 2017


(Foto:icb)
 
INSTITUT DE CULTURA
Convocatòria dels Premis Montserrat Roig per a autors en el marc del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de la UNESCO per a l’any 2017 

Barcelona va ser designada Ciutat de la Literatura per la UNESCO el desembre del 2015. El programa de Ciutats de la Literatura UNESCO treballa amb l’objectiu que la literatura sigui un motor de desenvolupament i progrés a les ciutats. L’intercanvi de projectes innovadors i de bones pràctiques, així com la col.laboració entre les ciutats, són una oportunitat per aprendre noves maneres de fer que la literatura es difongui en l’àmbit local i projectar la imatge cultural de Barcelona al món. 

En el programa de Barcelona Ciutat de la Literatura s’inclou com a eix d’acció el suport al sector del llibre i a la creació literària, i per tant als autors. Aquests procés de selecció és una oportunitat per identificar i recolzar projectes literaris que tinguinrelació amb la ciutat de Barcelona. 

El nom d’aquests premis vol ser un homenatge a Montserrat Roig, doncs l’any 2016 es compleixen 25 anys de la seva mort. Aquesta escriptora barcelonina de no vel.les, contes, reportatges i articles periodístics, també va presentar i dirigir diversos programes de televisió, on va fer d’entrevistadora a escriptors de generacions precedents. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
INSTITUT DE CULTURA 
ANUNCI 
ANUNCI de convocatòria dels Premis Montserrat Roig en el marc del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de la UNESCO. 

En compliment de l’acord de la Presidència de l’Institut de Cultura de Barcelona de data 25 d’octubre de 2016, i d’acord amb el decret del president de data 16 de desembre de 2016, es procedeix a publicar l’anunci de la convocatòria esmentada. 

1. Objecte 
El programa Barcelona Ciutat de la Literatura posa en marxa un procés de selecció de projectes d’autors per a la concessió d’un màxim de vint premis per a desenvolupar un projecte d’escriptura relacionat amb Barcelona per al període 2017. 

Pressupost
 
L’Institut de Cultura de Barcelona, a càrrec del pressupost del Programa Barcelona Ciutat de la Literatura, es compromet a realitzar una despesa màxima de 60.000 euros amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses del 2017.

2. Característiquues dels premis
Aquests premis són per a escriptors de qualsevol nacionalitat residents a Barcelona amb un projecte d'escriptura de ficció (poesia, narrativa, dramatúrgia) o no-ficció (assaig, periodisme) que tingui relació amb la ciutat de Barcelona, en un sentit ampli.
Aquests premis s’atorgaran tenint en compte l'equilibri de gènere i de llengües. 
Queden exclosos d’aquest procés de selecció les tesis doctorals, els projectes d'investigació i els projectes que condueixin a una titulació. 

3. Beneficiaris 
Podran ser beneficiaris els autors d’obres literàries, escriptors, poetes, dramaturgs, traductors, guionistes i/o periodistes, de qualsevol nacionalitat que resideixin a Barcelona i que tinguin com a mínim una obra publicada amb una tirada mínima de 500 exemplars. 
Per participar en aquest procés de selecció els autors hauran de ser majors de 18 anys. 

4. Durada 
Els autors premiats disposaran d’un espai per a desenvolupar el projecte d’escriptura presentat a diferents ubicacions singulars de la ciutat durant dos mesos. 

5. Dotació econòmica 
Els vint autors seleccionats rebran mil cinc cents euros (1.500€) al mes durant dos mesos i disposaran d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte d’escriptura. La dotació, per tant, de cadascun dels premis serà de tres mil euros (3.000€). 
Les despeses motivades pels desplaçaments i la manutenció que s’hagin de realitzar durant aquests dos mesos són a càrrec de l’autor. 

6. Dates i lloc 
Durant els dos mesos els autors podran disposar d’un espai sense cost per desenvolupar el projecte d’escriptura que hagi estat seleccionat. 
Els espais disponibles són els següents: -
Fàbrica de Creació Fabra i Coats 
MUHBA Vil.la Joana Casa Verdaguer de la Literatura 
MUHBA Plaça del Rei 
Biblioteca de Catalunya 
Reial Acadèmia de Bones Lletres 
Fundació Antoni Tàpies 
Sala Beckett 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
Fundació Joan Miró 
Biblioteca Nou Barris 
Cada autor disposarà d’un espai de treball equipat amb una taula de treball i cadira, i tindrà accés a internet, impressora i paper. L'escriptor haurà d'aportar el seu propi ordinador. 
L’espai de treball estarà disponible en un primer període: entre els mesos d’abril i juny del 2017 (primavera 2017), i en un segon període: de setembre a novembre del 2017 (tardor 2017). 

7. Model de sol.licitud 
Els autors interessats hauran de presentar una sol.licitud d’acord al model que es pot trobar a l’annex 1 d’aquestes bases i al web de Barcelona Ciutat de la Literatura bcn.cat/ciutatdelaliteratura. A aquest 
model de sol.licitud s’haurà d’adjuntar la documentació que consta a l’apartat següent. En el formulari de sol.licitud es podrà indicar el període en el que l’autor prefereix optar a realitzar la residència. 

8.Documentació a aportar 
La documentació a aportar abans del termini de sol.licitud d’aquest procés de selecció és la següent: 
Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport 
Currículum Vitae del sol.licitant en un màxim de 2 pàgines 
Fragment d’una obra original publicada, de 10 pàgines com a màxim, on consti: Autor, Títol, Editorial, Any d’edició, Tirada i ISBN 
Motivació i descripció del projecte que realitzarà els dos mesos en un màxim de 2 pàgines 
La documentació s’haurà de presentar en català, castellà o anglès. El fragment de les obres originals publicades en altres idiomes hauran de traduir-se a qualsevol de les tres llengües. 

9.Termini i lloc de presentació de sol.licituds 
El termini de presentació de les so.licituds serà el comprès entre l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el 10 de febrer de 2017 fins a les 14h a través del web de Barcelona Ciutat de la Literatura bcn.cat/ciutatdelaliteratura

10. Comissió de selecció 
La comissió de selecció estarà formada per: Marina Espasa, comissària del programa Barcelona Ciutat de la Literatura Joan Riambau Jordi Puntí Montserrat Porta 

11. Criteris de selecció 
A partir de les sol.licituds es farà una preselecció se guint els criteris següents: 
Vinculació del projecte amb la ciutat de Barcelona 
Qualitat literària de la mostra de text presentat per l’autor 
Interès del projecte per al programa Barcelona Ciutat de la Literatura 
La comissió de selecció podrà realitzar una entrevista als candidats preseleccionats. 
L’entitat organitzadora proposarà als autors el període derealització de la residència i l’espai concret assignat, mirant de respectar les preferències de cada undels autors. 
En el cas que les sol.licituds presentades no acompleixin els requisits mínims, la comissió de selecció podrà declarar deserts els premis. 

12. Notificació 
Els noms dels beneficiaris seleccionats seran publicats al web de Barcelona Ciutat de la Literatura bcn.cat/ciutatdelaliteratura i es notificarà a les persones interessades a través de les dades de contacte consignades al model de sol.licitud. 

13. Drets i deures dels beneficiaris 
Els premiats hauran de respectar les normes de funcionament del lloc on realitzin la residència. 
L’autor premiat haurà de: 
Fer una xerrada en una Biblioteca de la ciutat de Barcelona explicant l'experiència i llegint fragments del que ha escrit 
Compartir amb altres premiats l’experiència mitjançant trobades periòdiques (una al mes) 
Presentar el projecte d’escriptura que hagi realitzat al finalitzar el període del premi 
Fer constar en els materials de comunicació relacionats amb l’obra escrita “Amb el suport de Barcelona Ciutat de la Literatura – Institut de Cultura – Ajuntament de Barcelona”, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa corresponent El text escrit pels autors premiats serà llegit per una selecció d’editors de la ciutat, els quals, a criteri propi i professional, podran optar a editar-lo. 

14.Pagament 
Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària. Un primer abonament es realitzarà a l’inici del premi, i un segon abonament al final del premi. 
La segona transferència s’ordenarà dins el mes següent al període de finalització de la residència sempre i quan l’autor lliuri el fragment del projecte d’escriptura que hagi realitzat que serà el que es presentarà a una selecció d’editors de la ciutat. A cada pagament s’aplicarà la retenció corresponent de l’IRPF. Qualsevol càrrec o impost que generin els premis serà a càrrec dels beneficiaris. 

15. Revocació o renúncia del premi 
La comissària del programa Barcelona Ciutat de la Literatura podrà instar la revocació del premi concedit quan el premiat no compleixi amb els deures descrits al punt tretzè, per la seva absència injustificada, per manca d’interès pel programa establert en la premi, així com per qualsevol altra causa que repercuteixi negativament en l’activitat previ
sta i en la imatge de l’Institut de Cultura i del Programa Barcelona Ciutat de la Literatura. 
En cas de renuncia o revocació del premi, el beneficiari del premi haurà de reintegrar l’aportació rebuda, i aquesta s’atorgarà a l’aspirant següent en ordre de puntuació que s’estableixi al llistat de resultats finals, que s’adjuntarà a l’acta de la comissió de selecció. 

16. Altres aspectes 
La presentació de la sol.licitud comportarà l’acceptació de les condicions que s’hi estableixen així com el consentiment per publicar el nom de l’autor en cas d’haver estat objecte de selecció. Serà responsabilitat dels autors tota reclamació que pugui sorgir amb l’autoria de les obres. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora. 

La secretària delegada, 
Montserrat Oriol i Bellot 
Barcelona, 19 de desembre de 2016


     
Annex 1 
MODEL DE SOL.LICITUD 
Sol·licitud de participació en el procés de selecció dels premis Montserrat Roig 

Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms: 
DNI/NIE/PASSAPORT: 
Dades de contacte 
Telèfon: 
Adreça de correu electrònic: 
Adreça postal: 

Dades del projecte 
Resum del projecte: 
Àrea del projecte: 
Ficció: narrativa 
Ficció: dramatúrgia 
Ficció: infantil o juvenil 
No ficció: assaig 
No ficció: periodisme 
Poesia 
Altres: especificar: 
Indicar la llengua del projecte: 
Indicar el període de preferència de realització del projecte: 
Primavera 2017 
Tardor 2017 

Declaració responsable 
La persona que signa declara: 
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents que l’acompanyen són certes. 
Que no té deutes pendents amb l’Ajuntament de Barcelona ni amb cap dels seus ens adscrits o vinculats. L’Institut de Cultura podrà comprovar d’ofici aquest compliment. 
Que s’utilitzi per a totes les comunicacions l’adreça de correu electrònic indicada en aquest document. 

Data: 
Signat, 

Us informem que les vostres dades personals s’incorporaran en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre aquesta sol·licitud. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit al Registre General de l’Institut de Cultura- La Rambla, 99 - 08002 Barcelona
   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2