Diumenge, 29 de gener de 2023Castellano  


El Gremi d’Editors de Catalunya proposa un pacte d’estat sobre la lectura com un dels reptes que té el sector editorial i el social
acec11/12/2018(Foto:)
 

La salut del llibre

El pre­si­dent del Gremi d’Edi­tors de Cata­lu­nya, Patrici Tixis, va con­vo­car ahir la premsa per donar una sèrie de dades sobre el sec­tor apro­fi­tant que ahir se cele­brava la Nit de l’Edició, amb els diver­sos pre­mis que atorga. Tixis va fer un exa­men de les con­duc­tes polítiques i el que com­por­ten dins l’àmbit cul­tu­ral –de vital importància econòmica al país–. Va dir que es fa “massa ges­ti­cu­lació política en comp­tes d’acció de govern”. Es refe­ria a les con­ti­nu­a­des bones parau­les i a la falta de polítiques que con­tri­bu­ei­xin a afa­vo­rir el con­sum cul­tu­ral i la cul­tura en gene­ral des dels àmbits de l’edu­cació i el lleure. Tot­hom sap que el sec­tor edi­to­rial rei­vin­dica un pacte d’estat per con­tri­buir a la gene­ració de nous lec­tors, a la pro­tecció de la cre­ació intel·lec­tual i a l’apli­cació de mesu­res de suport a les lli­bre­ries. Va donar dades –que es poden ampliar en el web del gremi– sobre els hàbits dels ciu­ta­dans. Tixis va expli­car que els lec­tors dedi­quen una mit­jana de 23 o 24 minuts dia­ris a la lec­tura, men­tre que els con­su­mi­dors arri­ben a pas­sar tres hores davant les pan­ta­lles.


El Gremi d’Edi­tors reclama que s’acti­vin els plans de foment del lli­bre i de la lec­tura apro­vats per les tres admi­nis­tra­ci­ons de l’Estat ara fa un any, la imple­men­tació dels quals ha que­dat enca­llada durant el 2018. Aquests plans inclo­uen mesu­res estratègiques impor­tants com ara acci­ons de foment de la lec­tura en esco­les i muni­ci­pis, la reno­vació i el crei­xe­ment dels fons de les bibli­o­te­ques públi­ques, suport a la inter­na­ci­o­na­lit­zació, ajuts a les lli­bre­ries i defensa dels drets d’autor i de la pro­pi­e­tat intel·lec­tual, entre d’altres. Per exem­ple, va expli­car que cada any es pro­du­ei­xen més de 400 mili­ons de descàrre­gues il·legals i que se n’han com­pu­tat un 12% més en relació amb l’any ante­rior, dada que con­ver­teix aquest sec­tor en l’únic en què es va incre­men­tar la pira­te­ria. El feno­men pro­du­eix un lucre ces­sant d’uns 200 mili­ons d’euros, és a dir, prop del 10% de la fac­tu­ració del sec­tor del lli­bre: “Som els líders de la pira­te­ria si ens com­pa­rem amb la resta de països del món indus­tri­a­lit­zat.” En aquest sen­tit, el gremi creu que és neces­sari adop­tar un gran pacte d’estat que per­meti afron­tar un dels prin­ci­pals rep­tes que té no només el sec­tor edi­to­rial, sinó el con­junt de la soci­e­tat: fomen­tar l’afició per la lec­tura des de l’escola, pro­te­gir la cre­ació intel·lec­tual i donar un clar suport a les lli­bre­ries com a agents cul­tu­rals.


Tixis va asse­nya­lar que “els res­pon­sa­bles públics hau­rien d’enten­dre que fre­nar acci­ons estratègiques per fomen­tar l’afició per la lec­tura i endar­re­rir mesu­res de fons que impul­sen tota la cadena de valor del lli­bre, des dels escrip­tors fins a les lli­bre­ries, és negar eines a la soci­e­tat per acce­dir a la cul­tura o, el que és el mateix, per al seu progrés social i per al desen­vo­lu­pa­ment dels seus ciu­ta­dans”.


El sec­tor edi­to­rial rei­vin­dica més inversió pública per crear nous lec­tors i fomen­tar l’afició per la lec­tura. Tixis va asse­gu­rar que, “des d’una pers­pec­tiva estric­ta­ment empre­sa­rial, temes com el foment de la lec­tura merei­xe­rien apar­car la ges­ti­cu­lació política i des­ti­nar recur­sos a posar en marxa els plans apro­vats”, els pro­jec­tes dels quals es repe­tei­xen cícli­ca­ment men­tre no es posen en fun­ci­o­na­ment.


També va remar­car que “el lli­bre en paper con­ti­nua sent el prin­ci­pal motor d’acti­vi­tat del sec­tor, ja que suposa prop del 95% de les ven­des, men­tre que el lli­bre digi­tal repre­senta el 5% res­tant”. “Mal­grat això, la dar­rera enquesta d’hàbits de lec­tura a Cata­lu­nya indica que al vol­tant del 20% dels lec­tors lle­gei­xen en suport digi­tal”, hi afe­gia.   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2