Dissabte, 28 de gener de 2023Castellano  


Prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos por la declaración del estado de alarma por el COVID-19 publicada / Administración Real Decreto-ley 8/2020
acec25/3/2020(Foto:)
 

L'ACEC es proposa no interrompre la informació d'interès per als seus associats durant el temps de durada de l'Estat d'Alarma Covid19.
S'adjunta resum de les prestacions econòmiques publicades per l'Administració i la Línia d’ajuts publicada pel Departament de Treball que creiem pot ser del seu interès. Preguem llegir-ho amb la màxima atenció per a tractar d'enquadrar la situació de cadascun dels interessats a fi de realitzar els tràmits oportuns, en cada cas particular.

En cas de necessitar assessorament, pot consultar al nostre assessor fiscal.                                
Assessoria fiscal Cres Martín, mitjançan d'aquest correu:  cres.martin@cresmartin.cat


Línea d’ajuts publicada / Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.  Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.


Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.  L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.


El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

 
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d'aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats. Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l'activitat professional.


Quan es podrà demanar?     
                                                                             
A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.


Per quin canal es podrà demanar?

Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà en aquest mateix web properament.


L'ajut serà en un únic pagament?
Sí, de fins a un màxim de 2.000 euros.


Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom?

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social.


Com es decidirà l'import?
Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents Prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos por la declaración del estado de alarma por el COVID-19                           
publicada / Administración  Real Decreto-ley 8/2020

El Real Decreto-ley 8/2020 establece una prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores autónomos que, afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hayan suspendido su actividad, o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

A continuación, resolvemos una serie de preguntas frecuentes relativas al acceso de los trabajadores autónomos a la prestación extraordinaria por cese de actividad:
 

¿Quién puede acceder a la prestación?

Los autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma, o bien cuando la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. En el caso de autónomos que tributan por módulos, y que tienen que acreditar que su facturación se ha reducido en un 75%, la Seguridad Social está estudiando cómo adaptar esta prestación, puesto que no están obligados a tener un registro de su facturación.


 
¿Desde cuándo se puede solicitar?

Los autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma pueden solicitar ya la prestación, que tendrá efectos retroactivos al 14 de marzo de 2020. Aquellos que soliciten la prestación por una caída de la facturación, tendrán que esperar al mes de abril, para que se pueda comparar el mes anterior (marzo) con el promedio de facturación del semestre anterior.

 
¿Pueden solicitarlo los autónomos con trabajadores a cargo?

Sí, también podrán solicitarlo siempre que cumplan con los requisitos de acceso, es decir, suspensión de su actividad o caída de la facturación. No está claro si los autónomos societarios se podrán acoger a esta medida.
 
 
¿Qué requisitos se solicitan?                                                                                   

Estar dado de alta en la Seguridad Social en la fecha de la declaración del estado de alarma. 
- Hallarse al corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, no se cumpliera este requisito, se invitará al pago al autónomo para que, en el plazo improrrogable de 30 días, ingrese las cuotas debidas. Una vez realizado el pago se podrá acceder a la prestación.
- No se exige un periodo mínimo de cotización.


¿Se tiene que dar de baja en Seguridad Social y Hacienda?

No, el autónomo debe seguir dado de alta en su actividad económica.

 
¿Se tienen que pagar las cuotas de Seguridad Social?

No, no se tendrán que pagar las cuotas de Seguridad Social y, en caso de estar disfrutando de bonificaciones en el pago de cuotas, éstas se mantendrán cuando se reinicie la actividad.
 

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

La prestación consistirá en un 70% de la base reguladora, calculada sobre el promedio de las bases por las que se hubiese cotizado en los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores. En el caso de no haber cotizado 12 meses, la prestación consistirá en un 70% de la base mínima (661,05€ al mes).
 

¿Qué duración tendrá la prestación?

La prestación tendrá una duración de un mes, ampliándose hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma en el caso de que dicha situación se prorrogue más allá del mes establecido.
 
¿Qué entidad debe gestionar la prestación?

La gestión de la prestación corresponderá a las Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales.
 
¿Qué documentación habrá que presentar?

Aquellos autónomos cuya actividad se encuentre entre las suspendidas por el estado de alarma deberán presentar:
-Impreso de solicitud de la prestación que cada mutua habilite al efecto.
-Modelo 145 de datos al pagador.
-Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte.
-Número de cuenta bancaria.
-Los tres últimos recibos de autónomos pagados.
-Libro de familia en el caso de tener hijos a cargo.
 
Además de esta documentación, aquellos autónomos cuya actividad no se haya suspendido, deberán acreditar la reducción de su facturación. La documentación exigible para su acreditación puede variar dependiendo de la Mutua que lo gestione.
 
¿Es compatible con otras prestaciones de Seguridad Social?
No, la percepción de esta prestación será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2