Dissabte, 2 de desembre de 2023Castellano  


Comunicat del Consell Assessor de la ILC
5/7/2011


El Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes aprova el projecte de modificació de la llei

Reunit ahir, 30 de juny, en sessió ordinària, el Consell Assessor de la ILC va ser informat per l'Honorable Ferran Mascarell, Conseller de Cultura, i per Xavier Solà, Secretari General del Departament, del curs que seguirà l'avantprojecte de l'anomenada llei òmnibus. En el cas concret de la ILC, l'avantprojecte recollirà fonamentalment la modificació de la llei de creació de l'entitat, del 1987, modificació que havia estat debatuda i aprovada pel mateix Consell fa uns mesos i que ha estat llargament reivindicada pel sector de les lletres.

Segons la nova llei, la ILC conserva la seva naturalesa d'organisme autònom
adscrit al Departament de Cultura. Com es pot veure en l'annex, se'n modifiquen les funcions per adequar-les a l'evolució del teixit institucional català i a la transformació de la societat, de manera que se'n reforça el caràcter transversal i la capacitat d'interlocució amb els agents públics i privats implicats en el fet literari. S'actualitza la composició dels seus òrgans de govern i es reforça el paper del degà, càrrec honorífic que recau en un escriptor reconegut. La missió de la ILC a l'hora de vetllar pel prestigi dels escriptors catalans viurà un moment de dignificació institucional a través de la presentació davant el Parlament de Catalunya, com a mínim una vegada per legislatura, d'un dictamen sobre la presència pública de la literatura i el reconeixement social de les lletres catalanes.El degà de la Institució, Francesc Parcerisas, va agrair la bona disposició al diàleg de totes les parts implicades, gràcies a la qual s'han superat les temences derivades de l'avantprojecte de l'anomenada llei òmnibus. L'acord posa les bases per avançar cap a una modernització important de la ILC i al seu rellançament, ara que el 2012 se'n celebraran 75 anys de la creació i 25
de la refundació.
ANNEXArticle 2

Objecte1.La Institució de les Lletres Catalanes té per objecte vetllar per la presència pública de la literatura, treballar per garantir el prestigi social dels escriptors i les escriptores catalans i exercir d'agent col*lectiu de les lletres catalanes davant la societat.


2. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per "lletres catalanes" el conjunt de la producció literària en llengua catalana en qualsevol dels gèneres i difosa per qualsevol mitjà.3. Per acomplir aquest objecte, la Institució ha de vetllar pel compliment pels objectius següents:


a)      Promoure la literatura i fomentar la lectura en general.

b)      Protegir i difondre el patrimoni literari català.

c)      Impulsar el reconeixement social de les lletres catalanes i donar la màxima projecció pública als escriptors i escriptores catalans.

d)      Donar suport als escriptors i escriptores en llengua catalana i a les associacions del sector.
Article 3

FuncionsLa Institució de les Lletres Catalanes té les funcions següents:


a)      Promoure el prestigi del sistema literari català en cooperació amb els agents públics i privats que actuen en el camp de les lletres catalanes o l'acció dels quals hi té alguna incidència.

b)      Promoure la presència pública, el coneixement i la difusió de la literatura catalana, la clàssica i l'actual, a l'interior del seu àmbit lingüístic, en tots els sectors i estaments de la societat i per tots els mitjans de difusió possibles.

c)      Participar en les accions de foment de la lectura i accés a la literatura que impulsin els organismes de la Generalitat i col*laborar amb altres organismes públics i les iniciatives privades en aquest àmbit.

d)      Promoure l'espai d'intercanvi i la relació entre els escriptors i les escriptores en llengua catalana de tot el domini lingüístic i amb els escriptors i les escriptores en altres llengües.

e)      Promoure la transmissió de la tradició literària catalana i la difusió del patrimoni literari català, i els estudis literaris en català i sobre la literatura catalana.

f)      Promoure, en col*laboració amb els organismes corresponents, la presència de la literatura i la dels escriptors i escriptores catalans en el sistema educatiu i en els mitjans de comunicació públics i privats.

g)      Definir i avaluar les línies de suport, difusió i foment relacionades amb el fet literari, d'acord amb les funcions que li corresponen.

h)      Presentar anualment a la persona titular del Departament competent en matèria de cultura i, com a mínim, una vegada cada legislatura davant el Parlament de Catalunya un dictamen sobre la presència pública de la literatura i el reconeixement social de les lletres catalanes.
 
i)      Aprovar el seu reglament de règim interior.

j)      Impulsar qualsevol altra iniciativa tendent a l'acompliment de les funcions que té atribuïdes.

k)      Realitzar qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encarregui el Departament competent en matèria de cultura.
   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2